văn hóa - xã hội

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP QUẬN LONG BIÊNTỪ ĐẦU NĂM 2012 ĐẾN NAY
Ngày đăng 24/04/2012 | 00:00  | Lượt xem: 866

Tính đến ngày 20/4/2012, tại điểm đăng ký tiếp nhận hồ sơ hưởng BHTN quận Long Biên đã có 665 người lao động đăng ký Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), 561 người lao động đã hoàn thiện hồ sơ và được hưởng trợ cấp BHTN.

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp áp dụng bắt buộc đối với người lao động và người sử dụng lao động có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI - kỳ họp thứ IX thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP - ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp; thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH - ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP - ngày 12 tháng 12 năm 2008 nêu trên.

         Người thất nghiệp là người đang đóng BHTN mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), hợp đồng làm việc nhưng chưa tìm được việc làm. BHTN bao gồm các chế độ: TCTN (trợ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần); hỗ trợ học nghề; hỗ trợ tìm việc làm; bảo hiểm y tế. Trường hợp mức tiền lương, tiền công tháng cao hơn 20 tháng lương tối thiểu chung thì mức tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 tháng mức lương tối thiểu chung...Sau 5 tháng thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp (TCTN) theo quy định của chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), hiện có nhiều người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) chưa nắm vững các quy định về BHTN và TCTN.  

         NSDLĐ tham gia BHTN khi có sử dụng từ 10 lao động trở lên tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp: cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị, đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội khác; doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã; hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho NLĐ; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam (trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước CHXHCN VN là thành viên có quy định khác).

         NLĐ tham gia BHTN là công dân Việt Nam giao kết các loại HĐLĐ, hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng; HĐLĐ không xác định thời hạn; hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng; hợp đồng làm việc không xác định thời hạn (kể cả những người được tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước trước ngày Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10-10-2003 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước).

Tính đến ngày 20/4/2012, tại điểm đăng ký tiếp nhận hồ sơ hưởng BHTN quận Long Biên đã có 665 người lao động đăng ký Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), 561 người lao động đã hoàn thiện hồ sơ và được hưởng trợ cấp BHTN.

Bắt đầu từ tháng 5/2012 điểm đăng ký tiếp nhận hồ sơ hưởng BHTN quận Long Biên sẽ tiếp nhận hồ sơ tại địa chỉ số 562 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội./.