văn hóa - xã hội

Tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)
Ngày đăng 19/12/2022 | 21:50  | Lượt xem: 1575

Thực hiện Hướng dẫn số 80-HD/BTGTU ngày 06/12/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về “Tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)”, công tác tuyên truyền cần tập trung các nội dung như sau:

- Hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Quý Mão 2023, mừng đất nước và Thủ đô đổi mới gắn với tuyên truyền kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; khẳng định những thành tựu kinh tế - xã hội của Quận, Thủ đô và đất nước đã đạt được trong năm 2022, cổ vũ ý chí của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong toàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Quận và Thủ đô năm 2023.

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó tập trung nêu bật những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong suốt 93 năm qua, đặc biệt là trong hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

- Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vị trí, vai trò lãnh đạo và thành quả cách mạng của Đảng, những âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố nhất là 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, 10 chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khóa XVII) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở Vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phân tích, làm rõ tình hình, nguyên nhân và các giải pháp để mỗi cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đảng nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ trong của công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của Quận và Thành phố trong giai đoạn hiện nay.

- Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2022 của Quận; chú trọng phát hiện, biểu dương những tổ chức Đảng, đảng viên tiêu biểu, những kinh nghiệm hay và cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ở các ngành, cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XIII) về việc “Tổ chức Tết Quý Mão năm 2023”; Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 18/11/2022 về “Tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của Thành phố” và Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 02/12/2022 về việc “Tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn Thành phố” của Ban Thường vụ Thành ủy; các kế hoạch, hướng dẫn của Quận về tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

- Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, nhất là các hoạt động chăm lo tết đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; chú trọng động viên, khích lệ tinh thần vượt lên khó khăn, thách thức; sáng tạo, đổi mới tư duy và cách làm góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến.

- Tăng cường tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông, vui xuân đón Tết lành mạnh, tiết kiệm gắn với việc phê phán những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong dịp tết, những hành vi thiếu văn hóa nơi công cộng và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội.

***

Căn cứ điều kiện cụ thể, các địa phương, đơn vị lựa chọn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp như:

- Tổ chức hội nghị, giáo dục truyền thống, thăm di tích lịch sử, trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ các địa phương, gia đình có hoàn cảnh khó khăn,…

- Phát động các phong trào, đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Quý Mão 2023; đẩy mạnh các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,...

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Quý Mão 2023 gắn với kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; các ngày lễ, sự kiện chính trị của địa phương, đơn vị trong quý I/2023.

***

Một số khẩu hiệu tuyên truyền:

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Quý Mão 2023!

2. Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023)!

3. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

4. Đảng bộ và Nhân dân quận Long Biên đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

5. Phát huy truyền thống Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, Anh hùng, Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội quyết tâm xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại!

6. Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố!

7. Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh!

8. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!