văn hóa - xã hội

Tuyên truyền "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (19/8/2005 - 19/8/2022)
Ngày đăng 08/08/2022 | 07:03  | Lượt xem: 458

Hướng tới 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2022), hệ thống chính trị trong toàn quận cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, trong đó tập trung:

Về thời gian tuyên truyền: Thực hiện thường xuyên, liên tục, trước, trong và sau dịp tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, tập trung cao điểm trong dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9; Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ -19/8.

Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, thành tựu của đất nước; vai trò, sức mạnh to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an nhân dân Việt Nam; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xác định rõ trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Vận dụng đa dạng các hình thức, phương pháp thông tin tuyên truyền phù hợp thực tế của đơn vị, địa phương; thực hiện thường xuyên, liên tục gắn kết với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao...

Khẩu hiệu tuyên truyền: “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”; “Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng”; “Tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm và quyền lợi của toàn dân”, “Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 77  năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bảo vệ vững chắc nền an ninh, trật tự của Tổ quốc”. Ngoài ra, các đơn vị, địa phương có thể đề ra các khẩu hiệu khác về bảo vệ ANTT phù hợp với chủ đề Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Hình thức tuyên truyền: Kết hợp các hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp qua các phương tiện truyền thông đại chúng như mạng xã hội, internet, báo chí, banner, khẩu hiệu,…Chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín, điển hình tiên tiến trong cộng đồng để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 336/KH-UBND ngày 2/8/2022 của UBND quận Long Biên về Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022”.

Nội dung Kế hoạch xem tại đây