Chỉ đạo điều hành

UBND quận Long Biên ban hành Thông báo số 605/TB-UBND ngày 08/9/2022 về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 09/09/2022 | 15:48  | Lượt xem: 308

Nội dung văn bản Tại đây