Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về “tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội” trong đảng bộ quận Long Biên
Ngày đăng 29/08/2023 | 17:43  | Lượt xem: 2785

Ngày 28/8/2023 Quận ủy Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 187-KH/QU Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về “tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội” trong đảng bộ quận Long Biên. Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây