Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên năm 2021

Ngày đăng 04/02/2021 | 09:37  | Lượt xem: 1879
Ngày 04/02/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND về việc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên năm 2021

Kế hoạch công tác trọng tâm của UBND quận tháng 02/2021

Ngày đăng 04/02/2021 | 09:35  | Lượt xem: 1474
Ngày 28/01/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND về các nội dung công việc trọng tâm tháng 02/2021

Quận Long Biên triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 29/01/2021 | 05:10  | Lượt xem: 1727
Ngày 29/01/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành công văn số 172/UBND-YT về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ...

Quận Long Biên công bố công khai số liệu dự toán ngân sách quận năm 2021

Ngày đăng 27/01/2021 | 04:35  | Lượt xem: 1671
Ngày 21/01/2021, UBND quận Long Biên ban hành Quyết định số 267/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách quận Long Biên năm 2021

Chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội năm 2021

Ngày đăng 18/01/2021 | 08:48  | Lượt xem: 1604
Ngày 11/01/2021, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 49/UBND-YT về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội năm 2021

Thông báo dự kiến các hoạt động, nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Ngày đăng 28/12/2020 | 02:52  | Lượt xem: 1338
Nội dung chi tiết xem tại đây

Chương trình làm việc năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy

Ngày đăng 28/12/2020 | 02:51  | Lượt xem: 1568
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư

Ngày đăng 28/12/2020 | 02:51  | Lượt xem: 1276
Ngày 10/12/2020, Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng...

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lương quốc gia của Việt Nam

Ngày đăng 28/12/2020 | 02:34  | Lượt xem: 1026
Ngày 20/11/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lương quốc gia của Việt Nam. Nội...

Kế hoạch Thực hiện Chương trình số 02-CTr/QU của Quận ủy Long Biên về “Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn quận Long Biên, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020 – 2025” năm 2021

Ngày đăng 28/12/2020 | 11:04  | Lượt xem: 1155
Ngày 01/12/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch 12-KH/QU Thực hiện Chương trình số 02-CTr/QU của Quận ủy Long Biên về “Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn quận Long Biên,...

Kế Hoạch thực hiện Chương trình 03-CTr/QU về “Đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm giải quyết vấn đề thoát nước, đảm bảo cảnh quan, môi trường trên địa bàn quận Long Biên” Năm 2021

Ngày đăng 28/12/2020 | 11:02  | Lượt xem: 777
Ngày 01/12/2020 Quận ủy Long Biên ban hành kế hoạch số 11-KH/QU Thực hiện Chương trình 03-CTr/QU về “Đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm giải quyết vấn đề thoát nước, đảm bảo cảnh...

Kế hoạch về "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp,

Ngày đăng 28/12/2020 | 10:59  | Lượt xem: 811
Ngày 01/12/2020, Quận ủy Long Biên ban hành kế hoạch 10-KH/QU về "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực,...

Tổ chức Liên hoan đồng ca hợp xướng “Đảng- Mùa xuân- Dân tộc”- quận Long Biên năm 2021

Ngày đăng 23/12/2020 | 05:23  | Lượt xem: 1073
Ngày 22/12/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch 451/KH-UBND Tổ chức Liên hoan đồng ca hợp xướng “Đảng- Mùa xuân- Dân tộc”- quận Long Biên năm 2021

Tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao Mừng năm mới - Xuân Tân Sửu năm 2021, Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng CSVN

Ngày đăng 22/12/2020 | 12:38  | Lượt xem: 1045
Ngày 18/12/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 449/Kh-UBND về việc tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao Mừng năm mới - Xuân Tân Sửu năm...

Kế hoạch đảm bảo ATTP phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021

Ngày đăng 22/12/2020 | 12:36  | Lượt xem: 1055
Ngày 17/12/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 448/Kh-UBND về đảm bảo ATTP phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021

KẾ HOẠCH Phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 14/12/2020 | 05:51  | Lượt xem: 1496
Ngày 14/12/2020 Ủy ban nhân dân quận ban hành KẾ HOẠCH 440/KH-UBND Phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn quận Long Biên