Chỉ đạo điều hành

Thông báo Kết luận của Thường trực Quận ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 16/12/2021 | 09:32  | Lượt xem: 660
Ngay 13/12/2021, Quận uỷ Long Biên ban hành Thông báo 552-TB/QU thông báo Kết luận của Thường trực Quận ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên. Nội...

Thông báo kết luận của Thường trực thành ủy về công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 14/12/2021 | 10:34  | Lượt xem: 694
Ngày 13/12/2021, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo 592-TB/TU thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Nội dung chi tiết văn bản xem...

Kết luận của Thường trực Thành uỷ về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 11/12/2021 | 04:41  | Lượt xem: 715
Ngày 08/12/2021, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 586-TB/TU thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Nội dung chi tiết...

Tăng cường hoạt động của Trạm Y tế lưu động và “Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm Covid - 19 tại nhà” trên địa bàn Quận

Ngày đăng 09/12/2021 | 05:24  | Lượt xem: 779
Ngày 09/12/2021, Quận ủy Long Biên ban hành Công văn 08-CV/BCĐ về việc tăng cường hoạt động của Trạm Y tế lưu động và “Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm Covid - 19 tại nhà” trên địa bàn Quận. Nội...

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 122021

Ngày đăng 09/12/2021 | 08:48  | Lượt xem: 768
Ngày 30/11/2021, Quận uỷ Long Biên ban hành Thông báo số 543-TB/QU về một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 12/2021. Nội dung chi...

Phương án cách ly, quản lý, theo dõi, khám và điều trị tại nhà đối với người nhiễm COVID-19 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 06/12/2021 | 02:27  | Lượt xem: 800
Ngày 04/12/2021, UBND quận Long Biên ban hành Phương án số 21/PA-UBND về cách ly, quản lý, theo dõi, khám và điều trị tại nhà đối với người nhiễm COVID-19 trên địa bàn quận. Nội dung chi tiết...

Công văn số: 4358/UBND-KGVX ngày 05/12/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện "4 tại chỗ" trong phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 06/12/2021 | 10:43  | Lượt xem: 877
Công văn số: 4358/UBND-KGVX ngày 05/12/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện "4 tại chỗ" trong phòng chống dịch Covid-19

Thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 03/12/2021 | 09:16  | Lượt xem: 772
Ngày 01/12/2021, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 581-TB/TU thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Nội dung chi tiết...

Công điện số 25/CĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 30/11/2021 | 02:17  | Lượt xem: 689
Ngày 26/11/2021, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây

Thông báo Kết luận của BCĐ phòng, chống dịch Quận họp giao ban định kỳ ngày 24/11/2021

Ngày đăng 26/11/2021 | 10:07  | Lượt xem: 728
Thông báo Kết luận của BCĐ phòng, chống dịch Quận họp giao ban định kỳ ngày 24/11/2021

Thông báo kết luận của Ban chỉ đạo phòng, chống covid-19 quận về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 26/11/2021 | 08:13  | Lượt xem: 605
Ngày 24/11/2021, Quận uỷ Long Biên ban hành Thông báo số 538/TB/QU về kết luận của Ban chỉ đạo phòng, chống covid-19 quận về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa...

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 23/11/2021 | 10:36  | Lượt xem: 640
Ngày 18/11/2021, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 565-TB/TU thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Nội dung...

Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 14/11/2021 | 09:07  | Lượt xem: 888
Ngày 09/11/2021, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 563 - TB/TU về Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố. ...

Quy định đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội

Ngày đăng 12/11/2021 | 02:41  | Lượt xem: 2089
Ngày 28/10/2021, Thành uỷ Hà Nội ban hành Quyết định 1841-QĐ/TU v/v ban hành quy định đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị...

Kế hoạch triển khai thực hiện quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 07/11/2021 | 07:55  | Lượt xem: 1832
Ngày 02/11/2021, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 402/KH-UBND về triển khai thực hiện quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn quận...

Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng chống dich Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 01/11/2021 | 03:01  | Lượt xem: 1594
Ngày 30/10/2021, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 540 - TB/TU về Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng chống dich Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Nội...

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 11/2021

Ngày đăng 01/11/2021 | 02:53  | Lượt xem: 1371
Ngày 28/10/2021, Quận uỷ Long Biên ban hành Thông báo số 523-TB/QU về một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 11/2021. Nội dung...

Thông báo 04-TB/BCĐ về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 quận Long Biên

Ngày đăng 01/10/2021 | 12:29  | Lượt xem: 889
Ngày 30/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 quận Long Biên ban hành Thông báo số 04-TB/BCĐ về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 quận...

Quyết định 03-QĐ/BCĐ về việc thành lập các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 quận Long Biên

Ngày đăng 01/10/2021 | 12:27  | Lượt xem: 785
Ngày 30/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 quận Long Biên ban hành Quyết định số 03-QĐ/BCĐ về việc thành lập các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 quận...

Quy chế 02-QC/BCĐ quy chế làm việc của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 quận Long Biên

Ngày đăng 01/10/2021 | 12:24  | Lượt xem: 751
Ngày 30/9/2021, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 quận Long Biên ban hành Quy chế số 02-QC/BCĐ quy chế làm việc của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 quận Long Biên ( sửa đổi, bổ...