Chỉ đạo điều hành

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 6/2023

Ngày đăng 01/06/2023 | 10:33  | Lượt xem: 136
Ngày 31/5/2023 Quận ủy Long Biên ban hành thông báo số 911-TB/QU một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 6/2023. Nội dung chi tiết văn...

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 5/2023

Ngày đăng 28/04/2023 | 09:34  | Lượt xem: 383
Ngày 28/4/2023 Quận ủy Long Biên đã ban hành Thông báo số 874-TB/QU một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 5/2023. Nội dung chi tiết...

Kế hoạch thực hiện Kết luận 44-KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam” trong tình hình mới

Ngày đăng 04/04/2023 | 04:28  | Lượt xem: 2290
Ngày 20/3/2023 Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 175-KH/QU thực hiện Kết luận 44-KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “về...

Kế hoạch kiểm soát việc thực hiện quy trình điều hành chung, quy trình nội bộ của Quận ủy và Đảng ủy phường năm 2023

Ngày đăng 04/04/2023 | 04:27  | Lượt xem: 2468
Ngày 10/3/2023 Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 174-KH/QU kiểm soát việc thực hiện quy trình điều hành chung, quy trình nội bộ của Quận ủy và Đảng ủy phường năm 2023. Nội dung chi tiết...

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 của Thành ủy Hà Nội về chuyển đổi số, xây dựng Thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày đăng 04/04/2023 | 04:20  | Lượt xem: 1288
Ngày 02/3/2023 Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 171-KH/QU thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 của Thành ủy Hà Nội về chuyển đổi số, xây dựng Thành phố Hà Nội thông minh đến...

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

Ngày đăng 04/04/2023 | 04:18  | Lượt xem: 577
Ngày 02/3/2023 Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 170-KH/QU thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục...

Kế hoạch triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

Ngày đăng 04/04/2023 | 04:15  | Lượt xem: 156
Ngày 02/3/2023 Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 169-KH/QU triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023. Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây

Kế hoạch thực hiện Đề án số 20-ĐA/TU ngày 24/10/2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về “nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới”

Ngày đăng 04/04/2023 | 04:09  | Lượt xem: 306
Ngày 27/01/2023 Quận  ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 166-KH/QU thực hiện Đề án số 20-ĐA/TU ngày 24/10/2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở...

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 4/2023

Ngày đăng 31/03/2023 | 11:20  | Lượt xem: 212
 Ngày 31/3/2023 Quận ủy Long Biên đã ban hành Thông báo số 865-TB/QU một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 4/2023. Nội dung chi...

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 3/2023

Ngày đăng 01/03/2023 | 04:41  | Lượt xem: 412
Ngày 28/02/2023, Quận ủy Long Biên ban hành Thông báo số 839-TB/QU một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 3/2023. Nội dung chi tiết xem ...

Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân”

Ngày đăng 14/02/2023 | 04:10  | Lượt xem: 543
Ngày 27/01/2023, Quận ủy Long Biên ban hành kế hoạch số 165-KH/QU triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống...

Kế hoạch lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu địa phương và các trường học công lập trên địa bàn quận Long Biên năm 2023

Ngày đăng 14/02/2023 | 04:05  | Lượt xem: 484
Ngày 27/01/2023 Quận ủy Long Biên ban hành kế hoạch số 167-KH/QU  lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu địa phương và các trường học công lập trên địa bàn...

Chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn Quận

Ngày đăng 14/02/2023 | 03:48  | Lượt xem: 493
Ngày 10/02/2023 Quận uỷ Long Biên ban hành Chỉ thị số 16-CT/QU về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi...

Chỉ thị về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn Quận

Ngày đăng 14/02/2023 | 03:40  | Lượt xem: 376
Ngày 10./02/2023, Quận uỷ Long Biên ban hành Chỉ thị số 17-CT/QU về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn Quận, nội dung chi tiết văn bản...

Văn bản về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch Sốt xuất huyết

Ngày đăng 21/09/2022 | 08:59  | Lượt xem: 956
Ngày 20/9/2022, UBND quận Long Biên ban hành Công văn số 1804/UBND-YT về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch Sốt xuất huyết. Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây.

Kế hoạch triển khai Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày đăng 07/09/2022 | 04:14  | Lượt xem: 999
Ngày 27/7/2022, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch 129-KH/QU triển khai Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến...

Kế hoạch Triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị

Ngày đăng 07/09/2022 | 04:12  | Lượt xem: 883
Ngày 18/7/2022, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch 128-KH/QU triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm...

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành uỷ

Ngày đăng 07/09/2022 | 09:47  | Lượt xem: 460
Ngày 18/07/2022, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành uỷ về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô, giai đoạn 2021 - 2025,...

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 9/2022

Ngày đăng 07/09/2022 | 09:36  | Lượt xem: 602
Ngày 29/8/2022, Quận uỷ Long Biên ban hành Thông báo số 723-TB/QU về một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 9/2022.