Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3822/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương Hà Nội 26/08/2020
3632/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội 18/08/2020
3594/QĐ-UBND Về việc phê duyệt, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 17/08/2020
3495/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội 11/08/2020
3447/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội. 06/08/2020
2538/QĐ-BNN-VP V/v ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 06/07/2020
2876/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội 02/07/2020
2855/QĐ-UBND Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động thương binh xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội 30/06/2020
2433/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực lao động thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội 15/06/2020
2390/QĐ-UBND Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực Lao động TBXH thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội 10/06/2020
2389/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thuộc Thành phố Hà Nội 10/06/2020
2206/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng, tín ngưỡng tôn giáo, văn thư lưu trữ, tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội 29/05/2020
2207/QĐ-UBND Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội 29/05/2020
1902/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục TTHC, TTHC bãi bỏ lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở công thương, UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội 11/05/2020
1771/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 29/04/2020
480/QĐ-LĐTBXH Về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 29/04/2020
1724/QĐ-UBND Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 27/04/2020
1640/QĐ-UBND Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội 21/04/2020
143/TB_UBND Công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý I/2021 14/04/2020
1510/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo; quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 14/04/2020