Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1040/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành; TTHC thay thế; TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội/UBND cấp huyện/UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 25/03/2022
1005/QĐ-UBND V/v thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội 24/03/2022
890/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội 10/03/2022
867/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội 09/03/2022
866/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Hà Nội 09/03/2022
563/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội 10/02/2022
492/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. 07/02/2022
417/QĐ-UBND Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. 27/01/2022
416/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Hà Nội trong lĩnh vực giám định Tư pháp; Danh mục thủ tục hành chính liên thông với Bộ Tư pháp được chuẩn hoá, bãi bỏ trong lĩnh vực công chứng, luật sư 27/01/2022
397/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thuỷ lợi; Thuỷ sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội 26/01/2022
27/TB-UBND Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán năm 2021 14/01/2022
61/QĐ-UBND V/v phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết các TTHC lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 07/01/2022
04/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn thư - lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Hà Nội 04/01/2022
5345/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội 24/12/2021
5219/QĐ-UBND V/v phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội 13/12/2021
5210/QĐ-UBND V/v phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực : Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội 10/12/2021
5209/QĐ-UBND V/v ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội 10/12/2021
7152/QĐ-UBND Về việc ban hành 11 Quy trình giải quyết công việc nội bộ thuộc lĩnh vực Kế hoạch Đầu tư, Tài chính của Uỷ ban nhân dân quận Long Biên. 10/11/2021
4732/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế thánh phố Hà Nội 05/11/2021
4731/QĐ-UBND Thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế thành phố Hà Nội 05/11/2021