Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
4221/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội. 22/09/2021
4220/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội 22/09/2021
4206/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước cảu Sở Xây dựng Hà Nội. 17/09/2021
4167/QĐ-UBND Về việc phê quyệt quy trình nội bội trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Hà Nội. 14/09/2021
4158/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội 10/09/2021
4103/QĐ-UBND Về việc phê quyệt các quy trình nội bội trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội 07/09/2021
4102/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực văn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội 07/09/2021
4016/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội và liên thông với Bộ Tư pháp. 25/08/2021
3982/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. 20/08/2021
3981/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội. 20/08/2021
3970/QĐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hoà thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. 18/08/2021
3969/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch thành phố Hà Nội. 18/08/2021
3940/QĐ-UBND Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. 13/08/2021
3801/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tịc hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. 04/08/2021
3777/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tịc hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. 30/07/2021
3662/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nà nước của Thanh tra thành phố Hà Nội. 22/07/2021
3059/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội. 07/07/2021
3058/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội. 07/07/2021
3033/QĐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động thương binh và xã hội Hà Nội. 07/07/2021
2754/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thuỷ lợi, Nông nghiệp, Khoa học công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. 25/06/2021