Hoạt động các phường

Phường Thạch Bàn: Tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết Trung ương 5
Ngày đăng 12/08/2012 | 00:00  | Lượt xem: 1043

Ngày 12/8/2012, Đảng ủy phường Thạch Bàn đã tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)”.

  

Thực hiện kế hoạch số 90 - KH/QU ngày 24 tháng 7 năm 2012 của Quận uỷ Long Biên về việc "Quán triệt, học tập và thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm BCH trung ương Đảng khoá XI". Ngày 12/8/2012, Đảng ủy phường Thạch Bàn đã tổ chức Hội nghị "Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)"  tới hơn 440 đ/c là đảng viên thuộc Đảng bộ phường, các đ/c Chủ tịch, phó Chủ tịch các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ công chức phường (không phải là đảng viên).

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe PGS, TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản của các Kết luận, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) gồm: Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; Một số vấn đề về tiền lương và định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020 và một số vấn đề liên quan đến tình hình biển Đông trong giai đoạn hiện nay.

PGS-TS Nguyễn Viết Thông

Việc học tập giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản các Kết luận, Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI), tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.

Đ/c Nguyễn Văn Cảnh - Bí thư Đảng ủy phường

Đảng ủy phường Thạch Bàn yêu cầu trong quá trình học tập, mỗi cán bộ, đảng viên tự nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi và tinh thần của các kết luận, nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác; tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Trong quá trình triển khai học tập nội dung của Hội nghị Trung ương 5 cần gắn kết đồng bộ với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Các đ/c Đảng viên Đảng bộ phường Thạch Bàn