Hoạt động các phường

Tin về kết quả hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết trung ương 5 khoá IX : “về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị” ở phường Ngọc Thuỵ
Ngày đăng 22/06/2012 | 00:00  | Lượt xem: 891

Thực hiện kế hoạch toàn khoá của BCH Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2010 - 2015 và kế hoạch số 72-KH/QU ngày 25/4/2012 của Quận uỷ Long Biên về việc tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết trung ương 5 khoá IX. Thực hiện nghị quyết lãnh đạo tháng 6 năm 2012 của Đảng uỷ Phường. Được sự chỉ đạo trực tiếp của BTV quận uỷ Long Biên.

Sáng ngày 21 tháng 6 năm 2012, tại hội trường UBND, Đảng uỷ phường tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết trung ương 5 khoá IX về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ cở.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị đại biểu Phường có đồng chí Vũ Văn Mai- BTĐU - chủ tịch HĐND; Đồng chí Lê Thị Bích Hoài - Phó BTTT Đảng uỷ; Đồng chí Dương Quốc Quý UVBTV- trưởng công an Phường; Đồng chí Nguyễn Đức Quý chủ tịch UBMTTQ phường, cùng các đồng chí là trưởng phó ban ngành đoàn thể khối phường; các đồng chí là BTCB, hiệu trưởng các nhà trường.

Đại biểu tổ dân phố có các đồng chí là BTCB, tổ trưởng, tổ phó dân phố, trưởng ban CTMT.

Hội nghị đã được nghe bản báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết trung ương 5 khoá IX do đồng chí Lê Thị Bích Hoài - Phó BTTT thay mặt Đảng uỷ trình trước hội nghị. Phần tham luận có 4 ý kiến của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị như : MTTQ, ĐTN, PN, CCB; 2 ý kiến của cấp uỷ chi bộ, tổ dân phố, ban CTMT tổ 29 và tổ dân phố 24. Các ý kiến đều tập trung làm rõ hơn vai trò chức năng, nhiệm vụ và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chức năng nhiệm vụ của MTTQ từ tổ dân phố đến UBMTTQ phường trong việc phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền nhân dân, ủng hộ các tổ chức trong hệ thống chính trị hoàn thành nhiệm vụ trong 10 năm qua.

Với vai trò vừa là hạt nhân trong hệ thống chính trị vừa là cơ quan lãnh đạo hệ thống chính trị, 10 năm qua Đảng uỷ đã thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo cụ thể, chặt chẽ, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, của các tổ chức chính trị xã hội từ tổ dân phố đến phường. Thường xuyên quan tâm đến chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị trong đó đặc biệt quan tâm và phát huy vai trò của MTTQ thực hiện chức năng làm tham mưu cho Đảng, chức năng giám sát điều hành của chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội. Phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là một biện pháp lãnh đạo hết sức quan trọng của Đảng uỷ trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như tăng cường sự nỗ lực phấn đấu, hăng hái thi đua của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh để Đảng uỷ lãnh đạo toàn diện.

Nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể cũng chính là nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể như Hội CCB, Hội PN, Đoàn thanh niên, Hội ND, Hội người cao tuổi…là một biện pháp tích cực để Đảng uỷ xây dựng khối đoàn kết thống nhất giữa các tổ chức xung quanh BCH Đảng bộ, nhằm tạo thành sức mạnh,  làm nền tảng vững chắc xây dựng Đảng, chính quyền của dân, do dân và vì dân. Đảng uỷ đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo mọi hoạt động của các tổ chức, đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, công tác tổ chức và hiệu quả hoạt động từ các phong trào thi đua xây dựng hội, đoàn thể vững mạnh về mọi mặt. Kết quả các tổ chức hội đoàn thể hàng năm đều đạt từ loại khá trở lên, không có tổ chức hội đoàn thể yếu kém.

Để không ngừng phát huy sức mạnh to lớn của các đoàn thể chính trị xã hội, Đảng uỷ đã chú trọng đến công tác tạo nguồn cán bộ, tập trung cán bộ chủ chốt của Phường; số cán bộ giữ các chức vụ qua các kỳ Đại hội hầu hết được ổn định, hạn chế kiện toàn, bổ sung cán bộ giữa 2 nhiệm kỳ đại hội. Số cán bộ chủ chốt đoàn thể là Đảng uỷ viên trung bình chiếm từ 15 - 20,4%.

Trong 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở; được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quận uỷ Long Biên, sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan ban ngành đoàn thể của Quận, sự phối hợp tổ chức hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị và sự giúp đỡ của các cấp uỷ chi bộ cũng như của toàn thể nhân dân trên địa bàn phường, Đảng uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản những nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu hoàn thành tốt cả về số lượng cũng như chất lượng. Nguyên nhân chủ yếu là vai trò lãnh đạo của tập thể Đảng uỷ, sự đoàn kết thống nhất giữa lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và sự giúp đỡ to lớn của các tầng lớp nhân dân.

Để không ngừng phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị theo tinh thần của Nghị quyết trung ương 5 khoá IX; từ những kết quả đạt được trong 10 năm qua, những tồn tại hạn chế và những bài học được rút ra từ thực tiễn. Trong thời gian tới với đặc điểm của một phường đông dân (gần 3 vạn dân); địa bàn dân cư rộng, phân tán; cơ sở hạ tầng chưa được nâng cấp; khu trung tâm sinh hoạt, vui chơi giải trí để thu hút các hoạt động chính trị ở một số tổ dân phố và Phường chưa có; đó là thực trạng đồng thời cũng là những khó khăn của Phường mà Đảng uỷ cần phải khắc phục để tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX với những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong hệ thống chính trị và trong nhân dân.

- Nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ của Đảng, chú trọng đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp bố trí, bổ sung tạo nguồn cán bộ theo đúng ngành nghề được đào tạo (nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên trách và cán bộ các đoàn thể chính trị xã hội).

- Đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể và phát huy vai trò chức năng nhiệm vụ của mặt trận Tổ quốc từ tổ dân phố đến Phường; đẩy mạnh chất lượng hoạt động của HĐND Phường.

- Luôn phát huy sức mạnh to lớn của hệ thống chính trị cơ sở, nhất là  các tổ chức quần chúng nhân dân; đề cao vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chăm lo vun đắp, xây dựng và củng cố các tổ chức mặt trận từ tổ dân phố đến Phường, với phương châm: Hướng về cơ sở, xây dựng nền móng vững chắc ngay trong lòng dân để làm tiền đề xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh về mọi mặt, phát huy tốt quy chế dân chủ và bảo đảm đời sống dân sinh, an sinh xã hội.

Đổi mới hệ thống chính trị là yếu tố quan trọng để thực hành và phát huy dân chủ của nhân dân. Trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị là đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị; trong đó, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là mấu chốt. Việc đổi mới hệ thống chính trị phải được đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng. Đó cũng là nhân tố bảo đảm xây dựng và phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta nói chung, Quận Long Biên và Phường Ngọc Thụy nói riêng.

Bài viết: Tô Thị Hoa - Ban tuyên giáo Đảng uỷ