Hoạt động các phường

Đảng bộ phường Ngọc Lâm tổ chức sinh hoạt Chuyên đề đợt 2/2022.
Ngày đăng 09/11/2022 | 07:52  | Lượt xem: 343

Thực hiện công văn số 154 – CV/BTGQU ngày 30/9/2022 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Long Biên, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Ngọc Lâm tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” đợt 2/2022.

Theo đó, mục đích tổ chức sinh hoạt chính trị là làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH), con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện…

Căn cứ vào tài liệu do Ban tuyên giáo Trung ương cung cấp. Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng tập trung vào các nội dung chủ yếu: Làm rõ những thành tựu trên con đường xây dựng CNXH, đặc biệt hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta đã giành được những thắng lợi to lớn, từng bước xây dựng CNXH hiện thực ở Việt Nam với những thành tựu to lớn: Kinh tế phát triển, lực lượng sản xuất được tăng cường; tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh, liên tục; đời sống Nhân dân được cải thiện, nhiều vấn đề xã hội được giải quyết; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được bảo đảm; đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng được mở rộng; thế và lực của quốc gia được tăng cường; niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Làm rõ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam và những chủ trương, giải pháp để từng bước xây dựng CNXH ở Việt Nam, tập trung vào những nội dung cốt lõi sau: Về phát triển kinh tế - xã hội;  Về phát triển văn hóa, con người; Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh; Về lĩnh vực đối ngoại.  Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên CNXH, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Hội nghị chuyên đề của Chi bộ đã được nghe báo cáo đề dẫn và các ý kiến tham luận về các nội dung chủ yếu của  tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đã có nhiều đảng viên cao tuổi phát biểu, nêu cao những thành tựu của đất nước trong suốt 77 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời cũng nhấn mạnh 3 thành tựu gần đây nhất là phòng, chống dịch covid- 19 thành công; Phòng, chống tham nhũng thực sự “Không có vùng cấm” đã lấy được niểm tin vững chắc, sự trung thành tuyệt đối  của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; Trên trường quốc tế thể hiện rõ bãn lĩnh, ý chí của dân tộc về độc lập, tự chủ bảo vệ được thành quả cách mạng, giữ gìn sự ổn định và phát triển của đất nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là then chốt có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp cách mạng; phải hết sức coi trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, kiên định, vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đổi mới, hoàn thiện tổ chức, nâng cao hiệu quả phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng Đảng về đạo đức, giáo dục, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, cán bộ chủ chốt các cấp.

Cũng từ đó, Hội nghị chuyên đề đã đặt ra trách nhiệm cho mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên trong Chi bộ phải thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân và định hướng dư luận xã hội. Tích cực tham mưu, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các chi bộ cần tăng cường kiểm tra, giám sát; tuyên truyền các điển hình, nhân tố mới, người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua. Đồng thời chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn của tổ nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội trong học tập, tuyên truyền, triển khai việc thực hiện đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này. 

Qua buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đáp ứng được khát vọng của nhân dân ta, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Bám sát với kế hoạch và hướng dẫn của Quận ủy Long Biên, sinh hoạt chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Đảng ủy phường Ngọc Lâm đã hoàn thành đợt sinh hoạt chuyên đề đợt 2/2022 với nội dung “Những thành tựu xây dựng CNXH và giải pháp xây dựng CNXH ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng./.

* Một số hình ảnh sinh hoạt chính trị, tư tưởng tại các chi bộ: