Hoạt động các phường

Quận ủy giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 đối với phường Việt Hưng năm 2022
Ngày đăng 30/07/2022 | 09:35  | Lượt xem: 664

Thực hiện Quyết định số 528-QĐ/QU ngày 30/6/2022 của Ban thường vụ quận ủy Long Biên; Sáng ngày 26/7/2022, tại phòng họp UBND phường, Đoàn giám sát của Quận ủy đã làm việc với Đảng ủy phường Việt Hưngvề công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII).

Đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Thế Thạch-UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo làm Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Kim Định-QUV, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban KTQU, Phó đoàn; cùng các đồng chí trong đoàn giám sát quận ủy.

Tiếp đoàn có đồng chí Đinh Quang Luận - QUV, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Âu Mạnh Tùng -Phó Bí thư TTĐU; đồng chí Nguyễn Kim Ánh - Phó BTĐU, Chủ tịch UBND phường; cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng các đoàn thể Chính trị-xã hội phường và đại diện 04 đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, đồng chí Âu Mạnh Tùng đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) trước Đoàn giám sát. Báo cáo đã thể hiện rõ:

- Huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kết luận 01 - KL/TW là nhiệm vụ trọng tâm; qua đó ĐU-UBND-MTTQ và các đoàn thể đã có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo.

- Việc triển khai thực hiện đã được cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia đầy đủ, qua đó nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

- Cán bộ chủ chốt phường đã thể hiện rõ vai trò nêu gương của người đứng đầu qua các việc làm cụ thể, có tác động tích cực đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách, tác phong của cán bộ, đảng viên, ý thức trách nhiệm trong công việc, chất lượng giải quyết công việc được nâng lên.

- Tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, việc làm thiết thực, ý nghĩa được nhân dân biểu dương, ghi nhận, xứng đáng là quê hương Việt Hưng đã được Bác Hồ về thăm.

Đ/c Đinh Quang Luận - Bí thư Đảng ủy phát biểu làm rõ thêm kết quả với Đoàn giám sát

Bên cạnh đó, còn có một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục như: Việc đăng ký làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số cán bộ, đảng viên còn mang tính chung chung, đăng ký nhiều nội dung dẫn đến khó kiểm điểm, đánh giá. Vai trò của một số cấp uỷ đảng chưa thực sự chủ động, sâu sát; chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị.

Qua các ý kiến trao đổi thảo luận của các đồng chí thành viên đoàn giám sát, cũng như các ý kiến phát biểu giải trình, làm rõ của lãnh đạo Đảng ủy-UBND-MTTQ phường. Đồng chí Nguyễn Thế Thạch-UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng đoàn giám sát thống nhất một số nội dung sau:

1. Đảng uỷ phườngbám sát vào đề cương báo cáo của Đoàn giám sát; Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn chuẩn bị nội dung báo cáo độ đầy đủ, kỹ lưỡng, tài liệu hồ sơ kiểm chứng gửi Đoàn giám sát cụ thể, đúng tiến độ. Các văn bản kế hoạch được ban hành cụ thể, sát với yêu cầu thực tiễn, có nhiều đổi mới với cách làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực gắn với thực hiện Nghi quyết Đại hội Đảng các cấp, Chương trình, kế hoạch nhiệm kỳ và kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2021, 2022 đạt hiệu quả, thiết thực.

2. Việc tổ chức học tập Chủ đề toàn khoá Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” đảm bảo về số lượng đảng viên, cán bộ tham dự.

3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phong phú, đa dạng về hình thức, rõ số liệu, có các làm hay, sáng tạo; quan tâm đẩy mạnh giáo dục truyền thống trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

4. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ, các chi bộ  được triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, hệ thống. Kịp thời xử lý các phát ngôn, đưa tin sai sự thật, chống phá Đảng, Nhà nước trên môi trường mạng. Nghiêm túc xử lý, sàng lọc đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá đảm bảo quy định.

Đ/c Nguyễn Thế Thạch - Trưởng đoàn giám sát thống nhất kết luận

5. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của Người đứng đầu Đảng uỷ, UBND, MTTQ, các đoàn thể, Chi bộ, tổ dân phố trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, luôn gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm. Khen thưởng, biểu dương kịp thời để nhân rộng  những tập thể và cá nhân có cách làm hay, mô hình mới được nhân dân ghi nhận.

6. Triển khai kịp thời, đầy đủ, cụ thể hóa, sát thực tiễn; có văn bản phân công Uỷ viên BTV, Đảng ủy viên phụ trách triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Thực hiện việc học tập các chuyên đề nghiêm túc, đa dạng nhiều hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh.

7. Các vấn đề nổi cộm ở địa phương đã được tập trung giải quyết, có trọng tâm, trọng điểm. Việc nêu gương của Người đứng đầu đã được thể hiện nhưng cần nhân rộng hơn nữa ra các đơn vị một cách toàn diện, thống nhất.

8. Đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) với chủ đề “Tự soi, tự sửa” đã được Đảng ủy triển khai sâu rộng 100% đến các chi bộ trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội một cách bài bản, hệ thống.

9. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai một cách hệ thống, có số liệu cụ thể, đảm bảo tiến độ việc giám sát thực hiện Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên.

10. Đảng ủy phường tiếp tục quan tâm hơn nữa chất lượng xây dựng kế hoạch tu dưỡng đạo đức và cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, nhất là Người đứng đầu từ phường tới Chi bộ, tổ dân phố. Khuyến khích các cách làm hay, sáng tạo, bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện.

Gia Thủy - VPĐU