tin mới nhất

Nghị quyết 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị
Ngày đăng 03/08/2022 | 15:14  | Lượt xem: 6360

Ngày 05/5/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

 Toàn văn Nghị quyết xem tại đây