tin mới nhất

Hướng dẫn Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 22/02/2022 của Thành ủy khóa XVII về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
Ngày đăng 22/09/2022 | 12:57  | Lượt xem: 99

Ngày 19/9/2022, Ban Tuyên giáo Quận uỷ ban hành Hướng dẫn số 81-HD/BTGQU về Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 22/02/2022 của Thành ủy khóa XVII về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

 

Nội dung xem tại đây