Tin tức - Sự kiện nổi bật

Kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU tại Đảng ủy phường Bồ Đề và Sài Đồng
Ngày đăng 05/08/2022 | 15:58  | Lượt xem: 594

Thực hiện Quyết định số 524, 525-QĐ/QU, ngày 30/6/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên, từ ngày 19/7/2022 đến ngày 05/8/2022, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Quận ủy do đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU ngày 15/10/2020 của Quận uỷ gắn với việc thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy và việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị đối với Đảng uỷ và 02 đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Bồ Đề, Sài Đồng.

Nội dung kiểm tra tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2020-2025” gắn với việc thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội với các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Việc xây dựng và kiểm soát kết quả thực hiện quy chế làm việc, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Đảng uỷ; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở tổ dân phố có nhà chung cư trên địa bàn phường theo Thông tri 05-TT/QU ngày 30/9/2021 của Quận ủy Long Biên; thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/QU ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường công tác quản lý đảng viên và thực hiện rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Kế hoạch số 108-KH/QU ngày 25/02/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy; nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường; thực hiện cải cách hành chính và thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

Qua nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, quá trình theo dõi hoạt động của cấp ủy các đơn vị và trao đổi trực tiếp tại buổi kiểm tra cho thấy cơ bản các cấp ủy được kiểm tra đều nghiêm túc quán triệt, triển khai văn bản của cấp ủy cấp trên, xây dựng đầy đủ kế hoạch và văn bản của đơn vị để triển khai thực hiện Chương trình. Các cấp ủy quan tâm đổi mới trong xây dựng, ban hành nghị quyết và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị; thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể; nghiêm túc triển khai và thực hiện bước đầu có hiệu quả Thông tri 05-TT/QU ngày 30/9/2021 của Quận ủy, Hướng dẫn số 09-HD/QU ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường công tác quản lý đảng viên và thực hiện rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; quan tâm chỉ đạo các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt theo Kế hoạch số 108-KH/QU ngày 25/02/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy; thực hiện cơ bản đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính và thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số nội dung Đảng ủy phường cần quan tâm thực hiện tốt hơn nữa như việc xác định giải pháp cụ thể đối với mỗi chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch thực hiện Chương trình 01; nâng cao hơn nữa chất lượng ban hành văn bản và kiểm soát thực hiện các nghị quyết, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự kiểm tra công vụ; việc rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Tại các buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra đã trao đổi, làm rõ kết quả trên từng lĩnh vực, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở gắn với làm rõ nguyên nhân, giải pháp thực hiện.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư thường trực Quận ủy - Trưởng Đoàn kiểm tra đã phân tích, đánh giá kết quả đạt được, những vấn đề còn hạn chế để các cấp ủy điều chỉnh, tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo hiệu quả. Sau các buổi làm việc, Đoàn kiểm tra sẽ hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra trình Ban Thường vụ Quận ủy xem xét, kết luận./.

Một số hình ảnh làm việc tại các đơn vị

Đoàn kiểm tra làm việc tại Đảng ủy phường Bồ Đề
Đoàn kiểm tra làm việc tại Đảng ủy phường Sài Đồng