Tin tức - Sự kiện nổi bật

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Ngày đăng 07/12/2022 | 09:53  | Lượt xem: 578

Trong 2 ngày 5 và 6/12/2022, Quận ủy Long Biên tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp sóng từ Trung ương nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại điểm cầu Hội trường Quận ủy, đồng chí Đường Hoài Nam - TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IV; Trưởng, phó các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm Chính trị Quận, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận; Trưởng, phó các phòng thuộc UBND Quận; Bí thư các chi, đảng bộ khối Doanh nghiệp - HCSN trực thuộc Quận.

Các phường đã mở 55 điểm cầu có các đồng chí là Ban chấp hành Đảng bộ Phường; Chủ tịch MTTQ và các đoàn thể phường; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy. Một số đơn vị mở rộng thành phần đến các đồng chí là Tổ trưởng dân phố, Trưởng Ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng đoàn thể TDP; Đảng viên đang sinh hoạt Đảng của Đảng bộ…

Ngoài 56 điểm cầu trên, còn có 19 điểm cầu tại các chi, đảng bộ khối Doanh nghiệp - Hành chính sự nghiệp đăng ký học trực tuyến đến các đảng viên. Tổng số đại biểu tham dự tại 75 điểm cầu là 6.786 đảng viên.

Đại biểu tham dự học tập tại điểm cầu Hội trường Quận ủy

Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu đã được nghe các chuyên đề bao gồm: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; "Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050".

Những chuyên đề này do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt nhằm giúp các đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ, chuẩn xác và có hệ thống tinh thần của các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm, thiết thực, hiệu quả.

Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị; sự đoàn kết, đồng lòng hưởng ứng của người dân, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Sau chương trình quán triệt của Trung ương, Thành ủy Hà Nội đã triển khai lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trong đó bao gồm: Kế hoạch của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022, Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo, các cấp ủy, tổ chức Đảng và các cán bộ các cấp trên cơ sở các dự thảo nêu trên, nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản để tổng hợp, hoàn thiện các dự thảo trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Thành ủy xem xét, thông qua theo quy trình, quy định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tính khả thi cao. Trên cơ sở các nghị quyết, kết luận và dự thảo các chương trình hành động, kế hoạch triển khai của Thành ủy, các cấp ủy Đảng chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 ở cấp mình, cơ quan, đơn vị, địa phương mình góp phần nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Trong 2 ngày tiếp sóng trực tiếp, Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã diễn ra nghiêm túc, đảm bảo chất lượng. Sau hội nghị này, các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Quận tiến hành quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết theo nội dung Kế hoạch 138-KH/QU, ngày 23/11/2022 của Quận ủy Long Biên đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Hình ảnh học tập tại các điểm cầu: