Tin tức - Sự kiện nổi bật

Hội nghị cán bộ công chức Cơ quan Dân, Đảng quận Long Biên năm 2021
Ngày đăng 29/01/2021 | 17:44  | Lượt xem: 1458

Chiều 29/01/2021, cơ quan Dân Đảng quận Long Biên đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động cơ quan.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Thủ trưởng cơ quan; đồng chí Vũ Thị Thành - UVTV, Chủ tịch UBMTTQ, Chủ tịch công đoàn cơ quan, các đồng chí UVTV là Trưởng các ban xây dựng đảng Quận ủy; đồng chí Phan Thị Thu Hằng - QUV, Chủ tịch Liên đoàn lao động Quận cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Dân, Đảng.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan và Công đoàn cơ quan Dân, Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021. Trong năm qua, Thủ trưởng cơ quan luôn đề cao vai trò trách nhiệm của cá nhân, chủ động xử lý công việc, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, kiên trì thực hiện những nhiệm vụ đã đề ra của Quận ủy. Các ban xây dựng Đảng, VPQU, TTBDCT, MTTQ và các đoàn thể CT-XH đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Quận, sự chỉ đạo của ngành dọc cấp trên, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung tham mưu, tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố: tham mưu ban hành 44 văn bản cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; tổ chức sơ kết, tổng kết 19 văn bản Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, định hướng dư luận nhân dân; trọng tâm triển khai hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết TW 4 khóa XII, thực hiện nghiêm túc việc “nêu gương” theo Quy định 08-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Tham mưu chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; Tập trung chỉ đạo, hoàn thành sớm so với kế hoạch công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, chất lượng, an toàn, nghiêm túc và dân chủ. Ngay sau đại hội, Quận ủy đã khẩn trương ban hành phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí UVTV, trưởng các ban xây dựng Đảng; quyết định phân công Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy phụ trách và các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành theo dõi cơ sở đảng. Chỉ đạo xây dựng, thảo luận và ban hành Quy chế làm việc; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận khóa IV; Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025; 03 Chương trình công tác trọng tâm toàn khóa của BCH Đảng bộ Quận khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Xây dựng triển khai Kế hoạch thực hiện 3 Chương trình công tác trọng tâm toàn khóa năm 2021.

Tham mưu chỉ đạo kiện toàn hệ thống chính trị tại các TDP sau sắp xếp theo Thông tư số 14/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ, Quyết định 886/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND Thành phố, Đề án 21-ĐA/TU của Thành ủy, Quận ủy xây dựng Đề án số 15-ĐA/QU của Quận ủy; chỉ đạo sáp nhập 156 TDP thành 76 TDP (giảm 80 TDP), thành lập mới 06 TDP, hiện toàn Quận hiện có 222 TDP.

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội khu vực ngoài nhà nước, hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu với 07 tổ chức đảng (đạt 175% kế hoạch) với 40 đảng viên; 24 tổ chức công đoàn đạt 100% kế hoạch và 1.461 công đoàn viên đạt 122% kế hoạch; 12 tổ chức đoàn, 55 đoàn viên.

Tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả Đề án về “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận Long Biên giai đoạn 2016-2020”, trong năm 2020, quận đã tổ chức 75 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 17.870 lượt học viên. Phối hợp tổ chức, quản lý 02 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại Quận.

Hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch với 04 cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Quận ủy đối với 11 tổ chức đảng, 02 đảng viên và 03 cuộc kiểm tra, giám sát của UBKT Quận uỷ đối với 10 tổ chức đảng và 02 đảng viên.

Tiếp tục tham mưu triển khai các quy chế dân chủ ở cơ sở trọng tâm là 6 quy chế do Quận ban hành. Tổ chức 02 đợt giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở khối trường công lập đối với 07 đơn vị. Tham mưu triển khai phong trào “Dân Vận khéo” với nhiều mô hình hiệu quả trên các lĩnh vực.

Triển khai hiệu quả hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn quận theo Quyết định 2200-QĐ/TU của Thành ủy. Tăng cường sự phối kết hợp giữa MTTQ và các đoàn thể từ Quận đến phường, phát huy vai trò của nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền các cấp.

Công tác ứng dụng CNTT của khối đảng, đoàn thể quận và phường được các đơn vị được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, nền nếp. Tiếp tục tham mưu đổi mới chế độ thông tin báo cáo theo hướng quy trình hóa, mẫu hóa gắn với chế độ theo dõi, đánh giá chất lượng, tiến độ thực hiện của các đơn vị thường xuyên. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, theo chỉ đạo chung của Thành uỷ, Quận ủy. Duy trì vận hành hiệu quả, đảm bảo thông suốt hệ thống giao ban trực tuyến các hội nghị do Thành ủy tổ chức…

Công đoàn cơ quan đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho các đoàn viên. Nhiều hoạt động đã có sự đổi mới về nội dung và hình thức, thu hút được hầu hết các tổ công đoàn, công đoàn viên tham gia, nổi bật là các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, nhân đạo, từ thiện; công tác khám sức khỏe, tổ chức sinh nhật cho đoàn viên... tạo không khí phấn khởi, gắn bó trong cơ quan, qua đó góp phần động viên, khích lệ các đồng chí đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực, Thủ trưởng cơ quan đã ghi nhận và biểu dương các đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan đã phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra của năm 2020. Đồng chí cũng giải đáp các kiến nghị của đoàn viên công đoàn cơ quan và ghi nhận, tiếp thu một số ý kiến để tiếp tục nghiên cứu và có phương án thực hiện trong thời gian tới.

Năm 2021, năm diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, 03 Chương trình công tác trọng tâm của Quận ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; năm có sự thay đổi lớn về phân cấp, tổ chức, hoạt động bộ máy Chính quyền với việc thành phố thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, không tổ chức HĐND cấp phường. Thành phố chọn là năm: "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển", quận Long Biên xác định chủ đề công tác là: "Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng". Do đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Thủ trưởng cơ quan đề nghị tất cả cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan chủ động trong công tác tham mưu; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương, thực hiện nghiêm túc việc “nêu gương” theo Quy định 08-QĐ/TW của Ban Bí thư; thực hành tiết kiệm, chống quan liêu tham nhũng, lãng phí,... xây dựng Đảng bộ cơ quan là một khối đoàn kết, dân chủ, kỷ cương nhằm thực hiện tốt và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại Hội nghị, Thủ trưởng, Công đoàn cơ quan đã khen thưởng 08 tập thể có thành tích xuất sắc và 21 cá nhân tích cực tham gia các hoạt động phong trào của công đoàn năm 2020.

Một số hình ảnh tại hội nghị: