thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Chỉ định đơn vị tư vấn quản lý dự án Báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp các trường Mầm non trên địa bàn quận Long Biên năm 2015
Ngày đăng 03/10/2015 | 10:43  | Lượt xem: 4849

Báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp các trường Mầm non trên địa bàn quận Long Biên năm 2015

Ngày 07/7/2015 UBND quận Long Biên ban hành quyết định số 5124/QD-UBND Về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn quản lý dự án Báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp các trường Mầm non trên địa bàn quận Long Biên năm 2015.(Căn cứ Quyết định số 4213/QĐ-UBND ngày 02/06/2015 của UBND Quận Long Biên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp các trường Mầm non trên địa bàn quận Long Biên năm 2015). Nội dung: 

Phê duyệt chỉ định Công ty Cổ phần tư vấn đô thị Việt Nam -Vinacity thực hiện công tác tư vấn Quản lý dự án và Lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất công trình: "Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp các trường Mầm non trên địa bàn quận Long Biên năm 2015" với nội dung như sau:

- Tư cách pháp nhân: Công ty Cổ phần tư vấn đô thị Việt Nam-Vinacity có đủ tư cách pháp nhân, năng lực trong công tác tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có đăng ký kinh doanh số 0102056026 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/10/2006, thay đổi lần 7 ngày 25/10/2013.

- Giá trị chỉ định thầu (theo biên bản thương thảo hợp đồng số 229/BBTTHĐ ngày 23/6/2014 giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên và Cổ phần tư vấn đô thị Việt Nam-Vinacity): 227.326.000 đồng.

Bằng chữ: Hai trăm hai mươi bảy triệu, ba trăm hai mươi sáu nghìn đồng./.