thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Bảng giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 16/03/2017 | 11:20  | Lượt xem: 17834

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 UBND thành phố Hà Nội có hiệu lực kể từ ngày 14/3/2017 và thay thế Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND thành phố Hà Nội.

Ngày 03/3/2017 UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND về việc Ban hành bảng giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 UBND thành phố Hà Nội có hiệu lực kể từ ngày 14/3/2017 và thay thế Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND thành phố Hà Nội. Trong đó đã quy định một số nội dung gồm:

  1. Đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong việc bồi thường, hỗ trợ và tái cư; đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được duyệt trước ngày Quyết định 06/2017/QĐ-UBND ngày 03/03/2017 có hiệu lực thi hành thì không áp dụng hoặc không điều chỉnh theo đơn giá mới.
  2. Đối với những dự án, hạng mục chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại thời điểm Quyết định 06/2017/QĐ-UBND ngày 03/03/2017 có hiệu lực thi hành thì xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá mới.

Chi tiết Quyết định 06/2017/QĐ-UBND xem tại đây.