thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

THÔNG BÁO V/v Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng nhà ở thấp tầng ô đất TT3 thuộc ô quy hoạch C14 phường Phúc Đồng, quận Long Biên
Ngày đăng 23/07/2020 | 11:34  | Lượt xem: 2967

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên “Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản” gồm các nội dung chính sau đây:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân quận Long Biên - Đại diện là Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên.

- Địa chỉ: Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên. Tầng 3 - Khu liên cơ quan UBND quận Long Biên, Số 03 phố Vạn Hạnh - Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

2. Tên tài sản, diện tích, giá khởi điểm:

Tài sản: Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở thấp tầng ô đất TT3 thuộc ô quy hoạch C14 phường Phúc Đồng, quận Long Biên.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm các tiêu chí bắt buộc và các tiêu chí chấm điểm. Tổ chức đấu giá tài sản phải thỏa mãn các tiêu chí bắt buộc thì mới được xét đến các tiêu chí chấm điểm.

BẢNG 1: TIÊU CHÍ BẮT BUỘC

STT

Tiêu chí

Bắt buộc

1

Có tên trong danh sách của Bộ tư pháp công bố

X

BẢNG 2: TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM

STT

Tiêu chí

Điểm tối đa

1

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

 

20

1.1

Có trụ sở tại Hà Nội

05

 

1.2

Có đầy đủ trang thiết bị phục vụ đấu giá, tối thiểu:

- 05 máy tính

- 01 máy chiếu

- 01 máy in

- Phương tiện đi lại

05

 

1.3

Có hội trường để tổ chức đấu giá tài sản:

- Diện tích tối thiểu 100 m2

- Số lượng người tham gia đấu giá: tối thiểu từ 50 đến 100 người tham gia đấu giá.

05

 

1.4

Có trang thông tin điện tử đang hoạt động

05

 

2

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

 

25

2.1

Phương án đấu giá phù hợp với quy định của pháp luật

10

 

2.2

Kế hoạch đấu giá phù hợp với quy định pháp luật

10

 

2.3

Cách thức tổ chức đấu giá hiệu quả: đủ điều kiện thực hiện đấu giá theo 04 hình thức đấu giá quy định tại điều 40 Luật đấu giá tài sản

05

 

3

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín

 

35

3.1

Kinh nghiệm  và uy tín hoạt động:

Hoạt động trên 05 năm: 10 điểm

Hoạt động trên 04 năm: 08 điểm

Hoạt động trên 03 năm: 06 điểm

Hoạt động trên 02 năm: 04 điểm

Hoạt động trên 01 năm: 02 điểm

Hoạt động dưới 01 năm: 01 điểm

10

 

3.2

Số lượng Đấu giá viên

- Trên 10 đấu giá viên: 05 điểm

- Từ 05 đến 10 đấu giá viên: 03 điểm

- Dưới 05 Đấu giá viên: 01 điểm

05

 

3.3

Năng lực, kinh nghiệm của Đấu giá viên (điểm tối đa 20 điểm)

Mỗi Đấu giá viên có chứng chỉ từ 5 đến 10 năm: 3 điểm

Mỗi Đấu giá viên có chứng chỉ từ 3 đến 5 năm: 2 điểm

Mỗi Đấu giá viên có chứng chỉ từ 1 đến 3 năm: 1 điểm

20

 

4

Thù lao dịch vụ đấu giá

 

10

 

Có mức thù lao dịch vụ phù hợp với thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017

 

 

5

Tiêu chí khác

 

10

5.1

Đã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội  trong vòng 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký (Mỗi hợp đồng dịch vụ đấu giá được tính 01 điểm - Tối đa 05 điểm)

05

 

5.2

Có hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất thành công với mức chênh lệch từ 5% đến 10% giá khởi điểm trong vòng 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký (Mỗi hợp đồng dịch vụ đấu giá được tính 01 điểm - Tối đa 05 điểm)

05

 

 

Tổng

 

100

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày thông báo đến trước 17h00 ngày 28/7/2020.

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên. Địa chỉ: Tầng 3 - Khu liên cơ quan UBND quận Long Biên - Số 03 phố Vạn Hạnh - Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Số điện thoại 024.36526472

Lưu ý: Người đến nộp phải mang theo giấy giới thiệu, CMND hoặc CCCD.

          Không hoàn lại hồ sơ nếu không được lựa chọn.

Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên thông báo để các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký tham gia../.