thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt nhiệm vụ: Sơn kẻ vạch hệ thống hè trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 23/12/2015 | 11:07  | Lượt xem: 1744

Phê duyệt nhiệm vụ: Sơn kẻ vạch hệ thống hè trên địa bàn quận Long Biên

Ngày 17/12/2015 UBND quận Long Biên ban hành quyết định số 11383/QĐ-UBND "Về việc phê duyệt nhiệm vụ: Sơn kẻ vạch hệ thống hè trên địa bàn quận Long Biên". Nội dung cụ thể như sau:

1. Tên nhiệm vụ: Sơn kẻ vạch hệ thống hè trên địa bàn quận Long Biên.

2. Chủ đầu tư: UBND quận Long Biên.

3. Đơn vị tổ chức thực hiện: Ban quản lý dự án quận.

4. Địa điểm thực hiện: trên địa bàn quận Long Biên.

5. Nội dung thực hiện: Sơn kẻ vạch hệ thống hè trên địa bàn quận để quản lý và khai thác sử dụng.

6. Kinh phí thực hiện (tạm tính):  611.026.000 đồng.

Bằng chữ: Sáu trăm mười một triệu, không trăm hai mươi sáu ngàn đồng.

7. Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước.

8. Thời gian thực hiện: hoàn thành trong quý I/2016.

Ban quản lý dự án quận có trách nhiệm:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo các quy định của Luật đầu thầu, Nghị định 130/2013/NĐ-CP và các quy định hiện hành về sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

- Phối hợp với các phòng, ban có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện theo quy định, đảm bảo các tiêu chí về trật tự và mỹ quan đô thị đề ra.

Chi tiết xem tại đây./. /documents/303829/0/11383_Q%C4%90-UBND.pdf/46f226af-7329-4018-8de7-3acab0b88f27