thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu số 9a: Tư vấn giám sát thi công gói thầu 12, 13, 14, 16, 17 thuộc dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên
Ngày đăng 23/12/2015 | 10:44  | Lượt xem: 2132

phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu số 9a: Tư vấn giám sát thi công gói thầu 12, 13, 14, 16, 17 thuộc dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên"

Ngày 8/12/2015 UBND quận Long Biên ban hành quyết định số 11084/QĐ-UBND "Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu số 9a: Tư vấn giám sát thi công gói thầu 12, 13, 14, 16, 17 thuộc dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên"

Nội dung chính Hồ sơ mời thầu:

Phần thứ nhất: Chỉ dẫn đối với nhà thầu

Chương I. Yêu cầu về thủ tục đấu thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá

Phần thứ hai: Mẫu đề xuất kỹ thuật

Phần thứ ba: Mẫu đề xuất tài chính

Phần thứ tư: Điều khoản tham chiếu

Phần thứ năm: Yêu cầu về hợp đồng

Chương IV. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương V. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

      Chương VI. Mẫu hợp đồng

- Ban Quản lý dự án quận Long Biên chịu trách nhiệm về tính chính xác giữa các nội dung trong hồ sơ mời thầu với nội dung của Dự án đầu tư (quy mô gói thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán gói thầu đã được phê duyệt).

- Ban Quản lý dự án quận Long Biên triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý đấu thầu; Thực hiện đúng các yêu cầu về cung cấp thông tin đấu thầu theo quy định.

Chi tiết xem tại đây./.