thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Hỗ trợ kinh phí phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2015 ( đợt 1)
Ngày đăng 09/10/2015 | 10:22  | Lượt xem: 1435

Hỗ trợ kinh phí phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2015 ( Đợt 1)

Ngày 01/10/2015 UBND quận Long Biên ban hành quyết định số 9224/QĐ-UBND " v/v hỗ trợ kinh phí phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2015 ( đợt 1) hỗ trợ kinh phí phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2015 ( đợt 1) " Nội dung như sau:

Hỗ trợ kinh phí phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2015 (đợt 1) cho UBND các phường: Giang Biên, Thạch Bàn, Cự Khối. Tổng số kinh phí hỗ trợ: 507.779.000 đồng (năm trăm linh bảy triệu bảy trăm bảy mươi chín nghìn đồng). Nội dung như sau:

1. Hỗ trợ kinh phí giá giống và giếng khoan cho các phường thực hiện phương án chuyển đổi cây trồng: 138.779.000 đồng. Trong đó:

- Phường Giang Biên: 69.944.000 đồng.

- Phường Thạch Bàn: 68.835.000 đồng.

2. Hỗ trợ kinh phí duy trì sản xuất, phát triển thương hiệu vùng rau, quả an toàn phường Cự Khối: 369.000.000 đồng.

Nguồn kinh phí: Từ nguồn điều hành tập trung (trong phạm vi 2 tỷ đồng) để hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2015, ghi tại Quyết định số 9599/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND quận Long Biên.

UBND các phường có tên chủ động rút dự toán kinh phí mục tiêu tại KBNN Long Biên; Sử dụng kinh phí đúng nội dung, mục đích, đối tượng và mức hỗ trợ được UBND quận phê duyệt; Thanh quyết toán kinh phí được hỗ trợ theo quy định hiện hành của Nhà nước;

Giao phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch và các ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra UBND các phường sử dụng, thanh quyết toán kinh phí đảm bảo đúng nội dung, chế độ được duyệt; Tổng hợp báo cáo UBND quận tiến độ thực hiện các phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng thường xuyên, định kỳ./documents/303829/0/9224+-+Q%C4%90-UBND.pdf/003f69ea-2791-48cb-b83e-ade28cad2708