thông tin quy hoach

Giao nhiệm vụ: Lập quy hoạch biển quảng cáo kết hợp tuyên truyền nhiệm vụ chính trị làm cơ sở trình UBND Thành phố phê duyệt
Ngày đăng 03/10/2015 | 10:37  | Lượt xem: 2083

Lập quy hoạch biển quảng cáo kết hợp tuyên truyền

Ngày 11/8/2015 UBND quận Long Biên đã ban hành quyết định số 6570/QD-UBND về việc giao nhiệm vụ: Lập quy hoạch biển quảng cáo kết hợp tuyên truyền nhiệm vụ chính trị làm cơ sở trình UBND Thành phố phê duyệt.Giao phòng Văn hoá và thông tin quận Long Biên nhiệm vụ: Lập quy hoạch biển quảng cáo kết hợp tuyên truyền nhiệm vụ chính trị làm cơ sở trình UBND Thành phố phê duyệt.