thông tin quy hoach

Báo cáo đề xuất ranh giới nghiên cứu xác định phạm vi đo đạc và lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư trên địa bàn phường Gia Thụy, Long Biên, Thạch Bàn, Bồ Đề.
Ngày đăng 13/06/2018 | 15:02  | Lượt xem: 8791

Thực hiện Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 04/05/2018 của UBND quận Long Biên về việc giao nhiệm vụ lập các đồ án Quy hoạch chi tiết điểm dân cư tỷ lệ 1/500 tại các phường Thạch Bàn, Long Biên, Gia Thụy, Bồ Đề. Ngày 12/6/2018, tại phòng họp UBND quận, Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội báo cáo và đề xuất ranh giới nghiên cứu xác định phạm vi đo đạc và lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư trên địa bàn phường Gia Thụy, Long Biên, Thạch Bàn, Bồ Đề. Đồng chí Nguyễn Mạnh Trình – Phó chủ tịch UBND quận; các đồng chí Chủ tịch UBND phường Gia Thụy, Long Biên, Thạch Bàn, Bồ Đề.

Sau khi nghe Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội đề xuất về ranh giới nghiên cứu, Chủ tịch UBND các phường cũng đã tham gia góp ý về hiện trạng quản lý sử dụng đất, các điểm dân cư đang sinh sống trên địa bàn, các vấn đề có liên quan đến quy hoạch, xây dựng…những mặt đã được và chưa được.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Trình kết luận: Yêu cầu Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội tiếp thu và tổng hợp các ý kiến của các phường đồng thời cần rà soát kỹ hơn hiện trạng sử dụng đất cũng như các đồ án quy hoạch đã được duyệt trên địa bàn quận, không nghiên cứu quy hoạch chi tiết tại khu khu ngoài bãi đê sông Hồng (UBND thành phố đã giao các đơn vị khác nghiên cứu) từ đó làm cơ sở lập ranh giới nghiên cứu chính xác hơn, phục vụ việc lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết các điểm dân cư phục vụ nhu cầu đầu tư phát triển HTXH, HTKT của địa phương.