Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
6769/QĐ-UBND Về việc thu hồi 4,00m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đỗ Quang Chứ đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp ngõ 66 Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 24/11/2020
6768/QĐ-UBND Về việc thu hồi 11,50m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đỗ Văn Thực đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp ngõ 66 Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 24/11/2020
6767/QĐ-UBND Về việc thu hồi 4,70m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đỗ Thị Vân đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp ngõ 66 Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 24/11/2020
6766/QĐ-UBND Về việc thu hồi 13,00m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Đận đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp ngõ 66 Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 24/11/2020
6765/QĐ-UBND Về việc thu hồi 23,00m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Khanh đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp ngõ 66 Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 24/11/2020
6764/QĐ-UBND Về việc thu hồi 3,50m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Miêu đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp ngõ 66 Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 24/11/2020
6763/QĐ-UBND Về việc thu hồi 4,00m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Thắm đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp ngõ 66 Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 24/11/2020
6762/QĐ-UBND Về việc thu hồi 0,40m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Tuyết đại diện cho bà Vương Thị Kề đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp ngõ 66 Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 24/11/2020
6761/QĐ-UBND Về việc thu hồi 120,20m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Kiều Thị Yên đại diện cho bà Uông Thị Cận đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp ngõ 66 Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 24/11/2020
6760/QĐ-UBND Về việc thu hồi 24,20m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Kiều Văn Cần đại diện cho ông Kiều Văn Cử đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp ngõ 66 Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 24/11/2020
6759/QĐ-UBND Về việc thu hồi 1,20m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Hồng đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp ngõ 66 Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 24/11/2020
6758/QĐ-UBND Về việc thu hồi 363,60m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Âu Thị Thanh Ngọc đại diện cho bà Cao Thị Lợi đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp ngõ 66 Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 24/11/2020
6757/QĐ-UBND Về việc thu hồi 114,50m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Ngọt đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp ngõ 66 Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 24/11/2020
6756/QĐ-UBND Về việc thu hồi 96,70m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Vương Văn Doanh đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp ngõ 66 Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 24/11/2020
6755/QĐ-UBND Về việc thu hồi 28,20m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Ngân đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp ngõ 66 Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 24/11/2020
6754/QĐ-UBND Về việc thu hồi 53,80m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Kiều Thị Hoa đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp ngõ 66 Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 24/11/2020
6640/QĐ-UBND Về việc thu hồi 100,00m2 đất do ông (bà) Nguyễn Việt Hùng đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 23/11/2020
6639/QĐ-UBND Về việc thu hồi 53,00m2 đất do ông (bà) Thẩm Đức Tiến đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 23/11/2020
6638/QĐ-UBND Về việc thu hồi 171,00m2 đất do ông (bà) Lưu Mạnh Tuấn đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 23/11/2020
6637/QĐ-UBND Về việc thu hồi 58,60m2 đất do ông (bà) Nguyễn Thị Thi đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 23/11/2020