Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3119/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 30,9 m2 đất do hộ gia đình ông(bà) Nguyễn Văn Tuấn, Trần Thị Kim Hương và đồng sở hữu Nguyễn Chi Mai đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên 22/10/2019
3117/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 19,5 m2 đất do hộ gia đình ông(bà) Bùi Thị Hồng Thuỳ và các hàng thừa kế của ông Nguyễn Ngọc Lê đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên 22/10/2019
3115/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 29,6 m2 đất do hộ gia đình ông(bà) Trần Minh Hiền đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên 22/10/2019
3113/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 22,9 m2 đất do hộ gia đình ông(bà) Nguyễn Thị Luận đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên 22/10/2019
3111/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 20 m2 đất do hộ gia đình ông(bà) Trần Thị Bình, Nguyễn Văn Cường và các đồng sở hữu Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Văn Việt đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên 22/10/2019
3102/QĐ-UBND Về việc thu hồi 250.40 m2 đất do hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tú đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. 21/10/2019
3100/QĐ-UBND Về việc thu hồi 138.00 m2 đất do hộ gia đình bà Nguyễn Thị Kha đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. 21/10/2019
3099/QĐ-UBND Về việc thu hồi 78.00 m2 đất do hộ gia đình bà Trần Thị Thuận đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. 21/10/2019
3097/QĐ-UBND Về việc thu hồi 247.80 m2 đất do hộ gia đình bà Phạm Thị Phích (Thảo) đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. 21/10/2019
3072/QĐ-UBND Về việc thu hồi 431.40 m2 đất do hộ gia đình bà Nguyễn Thị Vít đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. 21/10/2019
3071/QĐ-UBND Về việc thu hồi 80.70 m2 đất do hộ gia đình bà Phạm Thị Long (Lý) đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. 21/10/2019
3070/QĐ-UBND Về việc thu hồi 150.00 m2 đất do ông Nguyễn Văn Sáng đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. 21/10/2019
3069/QĐ-UBND Về việc thu hồi 113.00 m2 đất do hộ gia đình ông Nguyễn Văn Loan đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. 21/10/2019
3068/QĐ-UBND Về việc thu hồi 82.30 m2 đất do hộ gia đình Nguyễn Thị Phượng đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. 21/10/2019
3067/QĐ-UBND Về việc thu hồi 268.30 m2 đất do hộ gia đình bà Nguyễn Thị Dư đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. 21/10/2019
3066/QĐ-UBND Về việc thu hồi 286.00 m2 đất do hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thanh đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. 21/10/2019
3065/QĐ-UBND Về việc thu hồi 247.80 m2 đất do hộ gia đình bà Nguyễn Thị Vân đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. 21/10/2019
3064/QĐ-UBND Về việc thu hồi 82.60 m2 đất do hộ gia đình bà Nguyễn Thị Nghiên đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. 21/10/2019
3063/QĐ-UBND Về việc thu hồi 143.10 m2 đất do hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thiên đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. 21/10/2019
3062/QĐ-UBND Về việc thu hồi 41.30 m2 đất do hộ gia đình bà Bùi Thị Hiền đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. 21/10/2019