Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
6942/QĐ-UBND Về việc thu hồi99.50 m2 đất đối với ông (bà) Hoàng Thị Quỹ đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6941/QĐ-UBND Về việc thu hồi86.00 m2 đất đối với ông (bà) Hoàng Hữu Hài đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6941/QĐ-UBND Về việc thu hồi86.00 m2 đất đối với ông (bà) Hoàng Hữu Hài đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6940/QĐ-UBND Về việc thu hồi102.00 m2 đất đối với ông (bà) Hoàng Hữu Hán đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6939/QĐ-UBND Về việc thu hồi112.00 m2 đất đối với ông (bà) Ngô Quang Khải đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6938/QĐ-UBND Về việc thu hồi78.20 m2 đất đối với ông (bà) Ngô Thị Yến và các thừa kế của ông Ngô Kim Cán (đã chết) đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6937/QĐ-UBND Về việc thu hồi211.00 m2 đất đối với ông (bà) Đào Ngọc Sỹ đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6935/QĐ-UBND Về việc thu hồi78.60 m2 đất đối với ông (bà) Phạm Thị Hiến đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6936/QĐ-UBND Về việc thu hồi107.90 m2 đất đối với ông (bà) Hoàng Thị Bé đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6935/QĐ-UBND Về việc thu hồi78.60 m2 đất đối với ông (bà) Phạm Thị Hiến đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6934/QĐ-UBND Về việc thu hồi97.60 m2 đất đối với ông (bà) Đào Thị Ý đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên 01/12/2020
6933/QĐ-UBND Về việc thu hồi169.20 m2 đất đối với ông (bà) Phạm Thị Phương đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6932/QĐ-UBND Về việc thu hồi81.00 m2 đất đối với ông (bà) Ngô Kim Tuyên đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6931/QĐ-UBND Về việc thu hồi22.00 m2 đất đối với ông (bà) Ngô Kim Tăng đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6930/QĐ-UBND Về việc thu hồi76.30 m2 đất đối với ông (bà) Ngô Quang Hùng đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6929/QĐ-UBND Về việc thu hồi106.00 m2 đất đối với ông (bà) Đào Đức Thắng đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6773/QĐ-UBND Về việc thu hồi 41,80m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Vũ Thị Kim Dung đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp ngõ 66 Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 24/11/2020
6772/QĐ-UBND Về việc thu hồi 8,20m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Hoa đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp ngõ 66 Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 24/11/2020
6771/QĐ-UBND Về việc thu hồi 10,00m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Tuân đại diện cho bà Nguyễn Thị Lựu đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp ngõ 66 Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 24/11/2020
6770/QĐ-UBND Về việc thu hồi 11,50m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đỗ Quang Thắng đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp ngõ 66 Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 24/11/2020