Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3587/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 61,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Phương Nga, Lê Văn Trượng đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 28/11/2019
3586/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 62,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Vũ Văn Giao, Nguyễn Thị Thịnh đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 28/11/2019
3585/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 46,9m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Cao Quang Thuyết, Nguyễn Thị Tập đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 28/11/2019
3584/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 64,3m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Vũ Văn Thành, Đào Thị Lúa đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 28/11/2019
3583/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 73,3m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Quang đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 28/11/2019
3582/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 1,9m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Đỗ, Lê Thị Xuân Hạnh đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 28/11/2019
3549/QĐ-UBND Về việc thu hồi 138,2m2 đất đối với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Hà Nội quản lý để thực hiện dự án: Xây dựng Trạm y tế phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 25/11/2019
3533/QĐ-UBND Về việc thu hồi 12.511,9 m2 đất do UBND phường Ngọc Thụy đang quản lý, sử dụng trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO4, A8/NO1, A8/NO2, A4/HH2, A4/HH3 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 25/11/2019
3532/QĐ-UBND Về việc thu hồi 12.511,9 m2 đất do UBND phường Ngọc Thụy đang quản lý, sử dụng trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO4, A8/NO1, A8/NO2, A4/HH2, A4/HH3 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 25/11/2019
3531/QĐ-UBND Về việc thu hồi 530,0 m2 đất đối với ông (bà) Nguyễn Quốc Công và các hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị Như (đã chết) trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO4, A8/NO1, A8/NO2, A4/HH2, A4/HH3 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 25/11/2019
3530/QĐ-UBND Về việc thu hồi 300,0 m2 đất đối với ông (bà) Phạm Thị Lựu trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO4, A8/NO1, A8/NO2, A4/HH2, A4/HH3 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 25/11/2019
3529/QĐ-UBND Về việc thu hồi 282,0 m2 đất đối với ông (bà) Nguyễn Thị Tính, Nguyễn Văn Toán, Nguyễn Thị Thường, Nguyễn Thị Xuyên trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO4, A8/NO1, A8/NO2, A4/HH2, A4/HH3 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 25/11/2019
3469/QĐ-UBND Về việc thu hồi 84.10 m2 đất đối với ông (bà) Nguyễn Thị Tâm đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 20/11/2019
3468/QĐ-UBND Về việc thu hồi 54.40 m2 đất đối với ông (bà) Hoàng Bích Vân đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 20/11/2019
3467/QĐ-UBND Về việc thu hồi 54.40 m2 đất đối với ông (bà) Nguyễn Thị Guột đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 20/11/2019
3466/QĐ-UBND Về việc thu hồi 82.60 m2 đất đối với ông (bà) Hoàng Thị Tuyết đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 20/11/2019
3465/QĐ-UBND Về việc thu hồi 84.30 m2 đất đối với ông (bà) Đỗ Thị Nhạn đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 20/11/2019
3464/QĐ-UBND Về việc thu hồi 1,063.00 m2 đất đối với ông (bà) Đỗ Văn Quỳ đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 20/11/2019
3463/QĐ-UBND Về việc thu hồi 141.40 m2 đất đối với ông (bà) Đỗ Thị Duyên đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 20/11/2019
3462/QĐ-UBND Về việc thu hồi 220.40 m2 đất đối với ông (bà) Đỗ Văn Vui đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 20/11/2019