Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3788/QĐ-UBND Về việc thu hồi 9,20m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Ngõ đi chung 3 nhà: Lương Thị Đích, Vũ Thị Kim Thoa, Nguyễn Bình Minh và Nguyễn Tuyết Lan đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3787/QĐ-UBND Về việc thu hồi 156,00m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Hồng Thắng đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3786/QĐ-UBND Về việc thu hồi 8,80m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Tiến Nam đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3785/QĐ-UBND Về việc thu hồi 63,30m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Văn Hùng và Đỗ Thị Hằng đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3784/QĐ-UBND ề việc thu hồi 70,00m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Hữu Phước và Trịnh Thu Hà đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3783/QĐ-UBND Về việc thu hồi 70,00m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Ngô Đức Lâm và Nguyễn Hải Yến (ủy quyền cho ông Vũ Phương Đoài) đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3782/QĐ-UBND Về việc thu hồi 63,30m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Ngô Thùy Dung (ủy quyền cho ông Vũ Phương Đoài) đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3781/QĐ-UBND Về việc thu hồi 30,00m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Đức Thành đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3780/QĐ-UBND Về việc thu hồi 0,90m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Quốc Việt đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3779/QĐ-UBND Về việc thu hồi 115,10m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Toàn đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3778/QĐ-UBND Về việc thu hồi 41,20m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Vũ Thị Kim Thoa đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3777/QĐ-UBND Về việc thu hồi 51,40m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Thậm đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3776/QĐ-UBND Về việc thu hồi 116,60m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Cao Thị Hội (ủy quyền cho ông Hoàng Văn Toàn) đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3775/QĐ-UBND Về việc thu hồi 80,30m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thanh Quỳnh đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3774/QĐ-UBND Về việc thu hồi 44,20m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Bình Minh và Nguyễn Thị Tuyết Lan (ủy quyền cho ông Vũ Phương Đông) đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3773/QĐ-UBND Về việc thu hồi 41,20m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lương Thị Đích đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3772/QĐ-UBND Về việc thu hồi 54,50m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Anh Dũng (ủy quyền cho bà Lê Thị Xuân Hạnh) đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3771/QĐ-UBND Về việc thu hồi 11,50m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thu Hồng (ủy quyền cho bà Lê Thị Xuân Hạnh) đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3770/QĐ-UBND Về việc thu hồi 4,40m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Phú và Nguyễn Thị Tính đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019
3769/QĐ-UBND Về việc thu hồi 93,80m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Vân Nga đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 10/12/2019