Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
6962/QĐ-UBND Về việc thu hồi101.00 m2 đất đối với ông (bà) Đào Ngọc Hiển và các thừa kế của ông Đào Ngọc Sử (đã chết) đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6961/QĐ-UBND Về việc thu hồi181.00 m2 đất đối với ông (bà) Đào Ngọc Tuấn và các thừa kế của của bà Dương Thị Tẽo (đã chết) đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6960/QĐ-UBND Về việc thu hồi232.00 m2 đất đối với ông (bà) Phạm Thị Chung đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6959/QĐ-UBND Về việc thu hồi35.60 m2 đất đối với ông (bà) Ngô Xuân Nghiêm đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6958/QĐ-UBND Về việc thu hồi42.00 m2 đất đối với ông (bà) Phạm Văn Hùng đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6957/QĐ-UBND Về việc thu hồi76.00 m2 đất đối với ông (bà) Ngô Quang Chính đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6956/QĐ-UBND Về việc thu hồi69.00 m2 đất đối với ông (bà) Ngô Thị Tươi và các thừa kế của bà Dương Thị Nõn (đã chết) đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6955/QĐ-UBND Về việc thu hồi44.00 m2 đất đối với ông (bà) Đào Trọng Mạnh đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6954/QĐ-UBND Về việc thu hồi44.00 m2 đất đối với ông (bà) Đào Thế Vĩnh đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6953/QĐ-UBND Về việc thu hồi63.00 m2 đất đối với ông (bà) Đào Thế Lăng đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6952/QĐ-UBND Về việc thu hồi50.00 m2 đất đối với ông (bà) Phạm Văn Hải đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6951/QĐ-UBND Về việc thu hồi77.00 m2 đất đối với ông (bà) Ngô Thị Lương đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6950/QĐ-UBND Về việc thu hồi50.00 m2 đất đối với ông (bà) Phạm Văn Thản đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6949/QĐ-UBND Về việc thu hồi63.00 m2 đất đối với ông (bà) Phạm Văn Cường đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6948/QĐ-UBND Về việc thu hồi47.00 m2 đất đối với ông (bà) Đào Trọng Tá và các thừa kế của bà Đào Thị Ninh (đã chết) đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6947/QĐ-UBND Về việc thu hồi74.00 m2 đất đối với ông (bà) Ngô Thị Hiến đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6946/QĐ-UBND Về việc thu hồi34.00 m2 đất đối với ông (bà) Ngô Văn Khương đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6945/QĐ-UBND Về việc thu hồi34.00 m2 đất đối với ông (bà) Ngô Thị Đoài đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6944/QĐ-UBND Về việc thu hồi51.00 m2 đất đối với ông (bà) Phạm Hồng Sơn đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020
6943/QĐ-UBND Về việc thu hồi97.00 m2 đất đối với ông (bà) Hoàng Hữu Vân đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 01/12/2020