Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
4652/QĐ-UBND Về việc thu hồi 132,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đặng Thị Hương đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2019
4651/QĐ-UBND Về việc thu hồi 60,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đỗ Hương Liên đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2019
4650/QĐ-UBND Về việc thu hồi 125.50 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Thúy Hằng đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2019
4649/QĐ-UBND Về việc thu hồi 63.90 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Văn Điệp đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2019
4648/QĐ-UBND Về việc thu hồi 107.90 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Lệ Xuân đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2019
4647/QĐ-UBND Về việc thu hồi 57.40 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Văn Thắng đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2019
4646/QĐ-UBND Về việc thu hồi 29.30 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Ngõ đi chung Trần Thị Lan, Trần Đức Quý, Trần Thị Yến đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2019
4645/QĐ-UBND Về việc thu hồi 49.20 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Thị Yến đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2019
4644/QĐ-UBND Về việc thu hồi 118.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lưu Thị Hương đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2019
4643/QĐ-UBND Về việc thu hồi 87.90 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Thu Hà đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2019
4642/QĐ-UBND Về việc thu hồi 41.80 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Anh Tuấn đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2019
4641/QĐ-UBND Về việc thu hồi 100.60 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Hay đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2019
4499/QĐ-UBND Về việc thu hồi 240.00 m2 đất do ông (bà) Hộ gia đình bà Lê Thị Yến và các hàng thừa kế của ông Lê Mạnh Khởi đã chết đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2019
4498/QĐ-UBND Về việc thu hồi 173.00 m2 đất do ông (bà) Hộ gia đình bà Lưu Thị Thuỷ và các hàng thừa kế của ông Vũ Văn Thành đã chết đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2019
4497/QĐ-UBND Về việc thu hồi 240.00 m2 đất do ông (bà) Hộ gia đình ông Thẩm Văn Hiền và các hàng thừa kế bà Thẩm Thị Đàng đã chết đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2019
4496/QĐ-UBND Về việc thu hồi 240.00 m2 đất do ông (bà) Hộ gia đình bà Thẩm Thị Bội và các hàng thừa kế của ông Nguyễn Văn Năng đã chết đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2019
4495/QĐ-UBND Về việc thu hồi 240.00 m2 đất do ông (bà) Hộ gia đình bà Phùng Thị Mười và các hàng thừa kế ông Nguyễn Văn Châm đã chết đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2019
4494/QĐ-UBND Về việc thu hồi 240.00 m2 đất do ông (bà) Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Nền và các hàng thừa kế của ông Thẩm Văn Giới đã chết đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2019
4493/QĐ-UBND Về việc thu hồi 240.00 m2 đất do ông (bà) Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Minh và các hàng thừa kế của ông Hoàng Văn Hiển đã chết đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2019
4492/QĐ-UBND Về việc thu hồi 140.00 m2 đất do ông (bà) Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Kẻ đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2019