Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
4515/QĐ-UBND Về việc thu hồi 240.00 m2 đất do ông (bà) Hộ gia đình bà Lưu Thị Chải đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2019
4514/QĐ-UBND 9Về việc thu hồi 240.00 m2 đất do ông (bà) Hộ gia đình bà Võ Thị Lan đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2019
4513/QĐ-UBND Về việc thu hồi 354.00 m2 đất do ông (bà) Hộ gia đình ông Tăng Trọng Minh đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2019
4512/QĐ-UBND Về việc thu hồi 38.00 m2 đất do ông (bà) Hộ gia đình bà Thẩm Thị Lục đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2019
4511/QĐ-UBND Về việc thu hồi 240.00 m2 đất do ông (bà) Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Chà và các hàng thừa kế của ông Lưu Văn Hiệp đã chết đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2019
4510/QĐ-UBND Về việc thu hồi 240.00 m2 đất do ông (bà) Hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Hồng và các hàng thừa kế của ông Nguyễn văn Nhuận đã chết đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2019
4726/QĐ-UBND 9Về việc thu hồi 303.7 m2 đất do Ông Phạm Huy Hải và các hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị Ngư (đã chết) đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. 31/12/2019
4725/QĐ-UBND Về việc thu hồi 15.3 m2 đất do bà Nguyễn Thị Hồng Thắng và các hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị Cố (đã chết) đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. 31/12/2019
4724/QĐ-UBND Về việc thu hồi 429 m2 đất do ông Nguyễn Văn Như và các hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị Bòng (đã chết) đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. 31/12/2019
4723/QĐ-UBND Về việc thu hồi 543.4 m2 đất do ông Nguyễn Văn Hùng và các hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị Son (đã chết) đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. 31/12/2019
4722/QĐ-UBND Về việc thu hồi 116 m2 đất do ông Nguyễn Văn Thám và các hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị Viên (đã chết) đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. 31/12/2019
4661/QĐ-UBND Về việc thu hồi 253,8 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Ánh Kim đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2019
4660/QĐ-UBND Về việc thu hồi 130,2 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Đức Quý đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2019
4659/QĐ-UBND Về việc thu hồi 256,5 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lương Thị Lựu đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2019
4658/QĐ-UBND Về việc thu hồi 133,8m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phùng Lưu Cường đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2019
4657/QĐ-UBND Về việc thu hồi 70,9m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Văn Tương đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2019
4656/QĐ-UBND Về việc thu hồi 81,7m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Văn Toàn đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2019
4655/QĐ-UBND Về việc thu hồi 124,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Thị Gái đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2019
4654/QĐ-UBND Về việc thu hồi 64,1m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đỗ Văn Mạnh đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2019
4653/QĐ-UBND Về việc thu hồi 87,5m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Thị Hùng đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 31/12/2019