Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1343/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 78.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Thị Hồng Nhung đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 19/03/2020
1342/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 456.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đặng Bá Tú (và các hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị Tuyết đã chết) đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 19/03/2020
1337/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 204.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Lân đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 19/03/2020
1336/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 208.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Thị Bích đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 19/03/2020
1334/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 267.90 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đặng Thị Tốn đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 19/03/2020
1316/QĐ-UBND Về việc thu hồi 20,9m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Thị Mứt đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 18/03/2020
1298/QĐ-UBND Về việc thu hồi 107,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Hữu Tình đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 18/03/2020
1297/QĐ-UBND Về việc thu hồi 62,5m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Xiêm đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 18/03/2020
1296/QĐ-UBND Về việc thu hồi 16,6m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lương Thị Lan đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 18/03/2020
1295/QĐ-UBND Về việc thu hồi 31,9m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Hùng đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 18/03/2020
1294/QĐ-UBND Về việc thu hồi 53,7m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Mỹ Dung đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 18/03/2020
1293/QĐ-UBND Về việc thu hồi 60,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Duy Quảng đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 18/03/2020
1292/QĐ-UBND Về việc thu hồi 31,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Chinh đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 18/03/2020
1291/QĐ-UBND Về việc thu hồi 27,1m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Văn Bình đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 18/03/2020
1290/QĐ-UBND Về việc thu hồi 100,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Hương đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 18/03/2020
1289/QĐ-UBND Về việc thu hồi 21,3m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Dũng đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 18/03/2020
1288/QĐ-UBND Về việc thu hồi 33,5m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Lượng đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 18/03/2020
1287/QĐ-UBND Về việc thu hồi 40,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Ngọc đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 18/03/2020
1286/QĐ-UBND Về việc thu hồi 20,5m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Thị Kẻ đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 18/03/2020
1285/QĐ-UBND Về việc thu hồi 69,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Lựu đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 18/03/2020