Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1987/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 25,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Nhì đại diện cho các hàng thừa kế của ông Nguyễn Văn Phụ (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1,A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1986/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 159,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Lụa đại diện cho các hàng thừa kế của ông Phạm Đình Thư (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1,A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1985/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 22,8m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Quang đại diện cho các hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị Nội (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1,A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1984/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 20,9m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn An, Nguyễn Xuân Dương, Nguyễn Thị Kim Anh và các hàng thừa kế của bà Phạm Thị Thoa (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1,A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1983/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 96,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hà Thị Yến đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1982/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 24,7m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đỗ Đăng Thành đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1981/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 127,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Kiều đại diện cho các hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị Bao (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1980/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 195,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đặng Thị Thọ đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1979/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 48,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đỗ Thị Yến đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1978/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 64,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Bùi Thị Cứu đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1977/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 49,1m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Nhâm đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1976/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 26,4m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Bái đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1975/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 50,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Cao Thị Thu Hà đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1974/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 90,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Thị Cự đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1973/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 132,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Thắng đại diện cho các hàng thừa kế của bà Đinh Thị Điền (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1972/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 93,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đỗ Thị Thêm đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1971/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 20,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Bản đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1970/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 312,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Thị Phong đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1969/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 52,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Hồng Quỳnh đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020
1968/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 37,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Tiền đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 24/04/2020