Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
2133/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 120,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Văn Chiều đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 28/04/2020
2132/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 30,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Đình Duyến đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 28/04/2020
2131/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 160,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Tuấn Cường đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 28/04/2020
2130/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 120,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Thị Khê đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 28/04/2020
2129/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 19,3 m2 đất do Nguyễn Thanh Thủy đại diện cho các hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị Quýt (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 28/04/2020
2128/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 65,0 m2 đất do bà Phạm Thị Lụa đại diện cho các hàng thừa kế của ông Nguyễn Văn Ngưỡng (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 28/04/2020
2127/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 31,4 m2 đất do bà Nguyễn Thị Hiệp đại diện cho các hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị Tam (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 28/04/2020
2126/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 33,0 m2 đất do ông Nguyễn Văn Cảnh đại diện cho các hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị Huệ (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 28/04/2020
2125/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 30,0 m2 đất do ông Nguyễn Hữu Dương đại diện cho các hàng thừa kế của ông Nguyễn Văn Dung (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 28/04/2020
2124/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 22,9 m2 đất do ông Hoàng Văn Lăng đại diện cho các hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị Bường (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 28/04/2020
2123/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 120,0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Đệ đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 28/04/2020
2087/QĐ-UBND Về việc thu hồi 45,0 m2 đất do hộ gia đình bà Nguyễn Thanh Loan đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên 27/04/2020
2086/QĐ-UBND Về việc thu hồi 59,8 m2 đất do hộ gia đình bà Lê Thị Vân đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cưphường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên 27/04/2020
2085/QĐ-UBND Về việc thu hồi 100,9 m2 đất do hộ gia đình ông Hoàng Văn Minh đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 27/04/2020
2084/QĐ-UBND Về việc thu hồi 99,2 m2 đất do hộ gia đình ông Vũ Đình Như và bà Phạm Thị Minh Nga đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 27/04/2020
2072/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 46,70 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Thanh Hải đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 27/04/2020
2071/QĐ-UBND Về việc thu hồi 207.0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Thị Tân Vân đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 27/04/2020
2070/QĐ-UBND Về việc thu hồi 70.70 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đỗ Khắc Bình và Trần Thị Thanh Thúy đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 27/04/2020
2069/QĐ-UBND Về việc thu hồi 255.50 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lương Thị Nhị đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 27/04/2020
2068/QĐ-UBND Về việc thu hồi 111.20 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Vũ Đình Hà đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 27/04/2020