Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
2375/QĐ-UBND Về việc thu hồi 3.920,0 m2 đất do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Nội quản lý để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C14 (gồm C14/NO1, C14/NO2, C14/NO3, C14/CX1, C14/CX2, C14/NT1, C14/NT2) và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên 12/05/2020
2369/QĐ-UBND Về việc thu hồi 128,5 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Xuân Tú và các hàng thừa kế của bà Phạm Thị Dự (đã chết) đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. 12/05/2020
2368/QĐ-UBND Về việc thu hồi 31,3 m2 đất do hộ gia đình ông Nguyễn Văn Giáp và bà Trần Phương Hoa đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên 12/05/2020
2367/QĐ-UBND Về việc thu hồi 145,0 m2 đất do hộ gia đình ông Trần Trung Kiên đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, phường Thượng Thanh, quận Long Biên 12/05/2020
2366/QĐ-UBND Về việc thu hồi 5.5 m2 đất do hộ gia đình ông Hàn Minh Khôi đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. 12/05/2020
2357/QĐ-UBND Về việc thu hồi 270.0 m2 đất do hộ gia đình ông Nguyễn Văn Sang đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, phường Thượng Thanh, quận Long Biên 12/05/2020
2356/QĐ-UBND Về việc thu hồi 271.0 m2 đất do hộ gia đình ông Nguyễn Văn Minh đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, phường Thượng Thanh, quận Long Biên 12/05/2020
2355/QĐ-UBND Về việc thu hồi 895.0 m2 đất do hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thanh đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. 12/05/2020
2354/QĐ-UBND Về việc thu hồi 714.0 m2 đất do hộ gia đình ông Phạm Văn Thị đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, phường Thượng Thanh, quận Long Biên 12/05/2020
2353/QĐ-UBND Về việc thu hồi 81.0 m2 đất do hộ gia đình ông Bành Văn Quát đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. 12/05/2020
2352/QĐ-UBND Về việc thu hồi 93,0 m2 đất do hộ gia đình bà Hoàng Thị Tình đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. 12/05/2020
2351/QĐ-UBND Về việc thu hồi 240,0 m2 đất do hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hà đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. 12/05/2020
2350/QĐ-UBND Về việc thu hồi 127,0 m2 đất do hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hương đại diện cho ông Đặng Đình Mến (đã chết) đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, phường Thượng Thanh, quận Long Biên 12/05/2020
2295/QĐ-UBND Về việc thu hồi 1.289,4m2 đất đối với ông Nguyễn Văn Hưng nằm trong phạm vi GPMB để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại ô quy hoạch A4/NO1 phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 11/05/2020
2294/QĐ-UBND Về việc thu hồi 1.435,2m2 đất đối với bà Vương Thị Hạnh nằm trong phạm vi GPMB để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại ô quy hoạch A4/NO1 phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 11/05/2020
2138/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 117,0m2 đất do ông Nguyễn Mạnh Hùng đại diện cho các hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị Phương (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 28/04/2020
2137/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 32,5m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Quốc Việt đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 28/04/2020
2136/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 13,1m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hà Văn Khai đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 28/04/2020
2135/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 90,6m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Trọng Nghĩa đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 28/04/2020
2134/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 120,0m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Hằng đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch A.4/CX1, A.4/CL1, A.5/LX5, A.4/P5 phường Thượng Thanh, quận Long Biên; 28/04/2020