Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
2544/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của ông (bà) Đoàn Ngọc Văn và Lê Thị Hiền đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên 20/05/2020
2543/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của ông (bà) Phạm Thị Hiền và Trần Đình Ngụ đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên 20/05/2020
2542/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Đình Thịnh và Nguyễn Thị Cẩm Bình đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên 20/05/2020
2541/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của ông (bà) Đồng sở hữu: Trần Thị Hương, Đỗ Thị Hương Liên và Đỗ Phương Thanh đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên 20/05/2020
2540/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của ông (bà) Phạm Tuấn Anh và Lê Thị Hồng Nguyên đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên 20/05/2020
2539/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lê Văn Đông và Lê Thị Hà đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên 20/05/2020
2538/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của ông (bà) Bùi Thị Ngà đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên 20/05/2020
2537/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lê Thị Hạnh và đồng sở hữu Đỗ Thị Lan Hương, Đỗ Thị Lan Dung đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên 20/05/2020
2536/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Đình Ngọc, Dương Thị Hậu và đồng sở hữu Nguyễn Hồng Tân, Hoàng Thị Thanh Nga đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên 20/05/2020
2535/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lê Thị Sinh và Đào Tiến Dũng đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên 20/05/2020
2534/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Thị Bản và đồng sở hữu Nguyễn Phương Đông, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Hoàng Long, Khúc Thị Vui đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên 20/05/2020
2533/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Thị Hồng Lâm và Nguyễn Văn Hồi đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên 20/05/2020
2532/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của ông (bà) Phạm Thị Hiền, Đặng Đình Mưu và đồng sở hữu Đặng Thị Thu Hà, Đặng Thị Hoa, Đặng Đình Hùng đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên 20/05/2020
2531/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Thị Tẽo và đồng sở hữu Phạm Thị Hồng Hải, Phạm Hùng Mạnh, Nguyễn Thị Thu Hiền đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên 20/05/2020
2525/QĐ-UBND Về việc thu hồi 5.0m2 đất do ông (bà) Phạm Văn Tuyển đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, quận Long Biên 20/05/2020
2524/QĐ-UBND Về việc thu hồi 0.9m2 đất do ông (bà) Đào Thị Thu Hà đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, quận Long Biên 20/05/2020
2523/QĐ-UBND Về việc thu hồi 3.2m2 đất do ông (bà) Đào Ngọc Vệ, Hoàng Thị Phương đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, quận Long Biên 20/05/2020
2522/QĐ-UBND Về việc thu hồi 14.9m2 đất ngõ đi chung do ông (bà) Dương Công Đa, Đỗ Trường Yên, Dương Minh Nam đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: “Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, quận Long Biên. 20/05/2020
2505/QĐ-UBND Về việc thu hồi 107.0 m2 đất do bà Nguyễn Thị Ngọc Trang đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long B 19/05/2020
2504/QĐ-UBND Về việc thu hồi 72.0 m2 đất ngõ đi chung do ông (bà) Hoàng Thanh Quỳnh, Cao Thị Hội, Hoàng Thị Thậm, Hoàng Văn Toàn đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 19/05/2020