Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3236/QĐ-UBND Về việc thu hồi 260.70 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Sơn Hà đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 24/06/2020
3235/QĐ-UBND Về việc thu hồi 8.70 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Toán Anh đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 24/06/2020
3234/QĐ-UBND Về việc thu hồi 1.80 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Minh Tuấn đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 24/06/2020
3233/QĐ-UBND Về việc thu hồi 2.40 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Xuân Hải đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 24/06/2020
3232/QĐ-UBND Về việc thu hồi 3.00 m2 đất do ông (bà) Phạm Bình Minh, Phùng Minh Hải đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 24/06/2020
3231/QĐ-UBND Về việc thu hồi 2.40 m2 đất do ông (bà) Lê Nữ Tuấn đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 24/06/2020
3230/QĐ-UBND Về việc thu hồi 1.00 m2 đất do ông (bà) Đỗ Minh Ngọc, Đinh Văn Ngân đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 24/06/2020
3229/QĐ-UBND Về việc thu hồi 0.70 m2 đất do ông (bà) Lương Xuân Thức đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 24/06/2020
3228/QĐ-UBND Về việc thu hồi 0.60 m2 đất do ông (bà) Lương Minh Hải đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 24/06/2020
3227/QĐ-UBND Về việc thu hồi 1.10 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Sơn Hà, Đào Thị Phượng đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 24/06/2020
3226/QĐ-UBND Về việc thu hồi 20.50 m2 đất do ông (bà) Trần Đức Hùng, Trần Anh Tuấn đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 24/06/2020
3225/QĐ-UBND Về việc thu hồi 106.50 m2 đất do ông (bà) Vi Minh Long, Trần Thị Thủy đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 24/06/2020
3198/QĐ-UBND Về việc thu hồi 295.0 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Văn Thanh đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/06/2020
3197/QĐ-UBND Về việc thu hồi 7.5 m2 đất do ông (bà) Đào Anh Tuấn đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/06/2020
3196/QĐ-UBND Về việc thu hồi 21.3 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Thanh Tùng đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/06/2020
3195/QĐ-UBND Về việc thu hồi 3.0 m2 đất do ông (bà) Trần Mỹ Vượng đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/06/2020
3194/QĐ-UBND Về việc thu hồi 58.9 m2 đất ngõ đi chung do ông (bà) Phạm Thạch, Phạm Anh Đào, Phạm Thị Châu, Phạm Ngọc Thụy đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/06/2020
3193/QĐ-UBND Về việc thu hồi 34.9 m2 đất ngõ đi chung do ông (bà) Hoàng Thị Nghĩa, Hoàng Thị Vụ, Hoàng Thị Minh, Hoàng Thị Thịnh, Hoàng Thị Nga, Trần Văn Phúc, Hoàng Thị Đông, Trần Quốc Việt, Hoàng Thị Thu đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/06/2020
3192/QĐ-UBND Về việc thu hồi 168.5 m2 đất ngõ đi chung do ông (bà) Nguyễn Văn Ánh, Nguyễn Quang Huy, Vũ Đăng Chân và Nguyễn Thị Hường, Vũ Thị Thơm, Vũ Phương Huê và Phạm Thị Luyên, Vũ Phương Cường, Vũ Văn Thoan và Cao Thị Minh, Vũ Văn Đại và Trịnh Thị Minh, Vũ Văn Đoàn và Cao Thị Toan, Vũ Văn Công, Cao Quang Vang và Trần đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/06/2020
3191/QĐ-UBND Về việc thu hồi 23.4 m2 đất ngõ đi chung do ông (bà) Ngô Đức Lâm, Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Hữu Phước, Trần Văn Hùng đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 23/06/2020