Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
7566/QĐ-UBND Về việc thu hồi 149.60 m2 đất đối với ông (bà) Nguyễn Văn Lâm đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội. 18/12/2020
7565/QĐ-UBND Về việc thu hồi 263.00 m2 đất đối với ông (bà) Ngô Thị Thu đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 18/12/2020
7564/QĐ-UBND Về việc thu hồi 204.90 m2 đất đối với ông (bà) Nguyễn Thị Loan đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội. 18/12/2020
7563/QĐ-UBND Về việc thu hồi 98.30 m2 đất đối với ông (bà) Ngô Xuân Hương đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội. 18/12/2020
7562/QĐ-UBND Về việc thu hồi 95.60 m2 đất đối với ông (bà) Dương Công Quân đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội. 18/12/2020
7561/QĐ-UBND Về việc thu hồi 27.00 m2 đất đối với ông (bà) Dương Công Luyện đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội. 18/12/2020
7560/QĐ-UBND Về việc thu hồi 98.30 m2 đất đối với ông (bà) Ngô Quang Huy đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 18/12/2020
7559/QĐ-UBND Về việc thu hồi 127.00 m2 đất đối với ông (bà) Ngô Văn Tứ (Mỳ) đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội 18/12/2020
7466/QĐ-UBND Về việc thu hồi 19,80m2 đất do ông (bà) Nguyễn Thị Lan đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp ngõ 66 Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 15/12/2020
7465/QĐ-UBND Về việc thu hồi 66,60m2 đất do ông (bà) Đinh Thị Gái đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp ngõ 66 Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 15/12/2020
7464/QĐ-UBND Về việc thu hồi 22,00m2 đất do ông (bà) Phạm Thị Thanh Châm đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp ngõ 66 Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 15/12/2020
7463/QĐ-UBND Về việc thu hồi 23,70m2 đất do ông (bà) Phạm Thị Hoàng Điệp đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp ngõ 66 Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 15/12/2020
7462/QĐ-UBND Về việc thu hồi 118,30m2 đất do ông (bà) Đinh Duy Thịnh đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp ngõ 66 Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 15/12/2020
7461/QĐ-UBND Về việc thu hồi 69,70m2 đất do ông (bà) Đinh Thị Ước đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp ngõ 66 Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 15/12/2020
7460/QĐ-UBND Về việc thu hồi 65,40m2 đất do ông (bà) Nguyễn Thị Lũy đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp ngõ 66 Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 15/12/2020
7459/QĐ-UBND Về việc thu hồi 1,70m2 đất do ông (bà) Nguyễn Ngọc Tâm và các thừa kế của ông Nguyễn Văn Hiệu (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp ngõ 66 Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 15/12/2020
7448/QĐ-UBND Về việc thu hồi 860 m2 đất đối với ông (bà) Nguyễn Thị Kim Liên đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO4, A8/NO1, A8/NO2, A4/HH2, A4/HH3 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 14/12/2020
7447/QĐ-UBND Về việc thu hồi 537 m2 đất đối với ông (bà) Nguyễn Thị Nguyệt và các thừa kế của ông Hoàng Văn Bình (đã chết) đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO4, A8/NO1, A8/NO2, A4/HH2, A4/HH3 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 14/12/2020
7441/QĐ-UBND Về việc thu hồi 1111,5 m2 đất đối với đất do UBND phường Gia Thụy đang quản lý để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m từ phố Vũ Đức Thận đến ngõ 9 Nguyễn Văn Linh phường Việt Hưng, quận Long Biên. 14/12/2020
7440/QĐ-UBND Về việc thu hồi 84.4 m2 đất đối với Lê Thị Xuân và các thừa kế của bà Lương Thị Thuận (đã chết) đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m từ phố Vũ Đức Thận đến ngõ 9 Nguyễn Văn Linh phường Việt Hưng, quận Long Biên. 14/12/2020