Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
85/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 130 m2 đất do ông/( bà) Bùi Văn Vàng (Tuấn Gửi) đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên thành phố Hà Nội 09/01/2017
84/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 230 m2 đất do ông/( bà) Lê Thanh Nghị đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên thành phố Hà Nội 09/01/2017
83/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 245 m2 đất do ông/( bà) Bùi Văn Chuyền (Nghĩa) đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên thành phố Hà Nội 09/01/2017
82/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 171 m2 đất do ông/( bà) Trần Thị Sinh (Diệp) đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên thành phố Hà Nội 09/01/2017
80/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 130 m2 đất do ông/( bà) Bùi Văn Tuấn đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên thành phố Hà Nội 09/01/2017
81/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 100 m2 đất do ông/( bà) Trần Thị Trang đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên thành phố Hà Nội 09/01/2017
79/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 335 m2 đất do ông/( bà) Trần Thanh Tịnh đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên thành phố Hà Nội 09/01/2017
37/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 56,48m2 đất do hộ gia đình ông, bà Nguyễn Thị Ngôn đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án xây dựng khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội 05/01/2017
36/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 35,9m2 đất do hộ gia đình ông, bà Nguyễn Tiến Mạnh đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án xây dựng khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội ề việc thu hồi 35,9m2 đất do hộ gia đình ông, bà Nguyễn Tiến Mạnh đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án xây dựng khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội 05/01/2017
35/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 181,5m2 đất do hộ gia đình ông, bà Phạm Tất Khắc đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án xây dựng khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội 05/01/2017
34/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 30,8m2 đất do hộ gia đình ông, bà Văn Thị Hoài Thu đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án xây dựng khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội 05/01/2017
34/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 30,8m2 đất do hộ gia đình ông, bà Văn Thị Hoài Thu đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án xây dựng khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội 05/01/2017
33/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 144,4m2 đất do hộ gia đình ông, bà Nguyễn Đức Hồ đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án xây dựng khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội 05/01/2017
32/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 53,6m2 đất do hộ gia đình bà Đào Thị Dung đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 05/01/2017
31/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 110,5m2 đất do hộ gia đình ông Phạm Đức Vinh đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 05/01/2017
30/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 171,8m2 đất do hộ gia đình ông Phạm Hồng Yên đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nộ 05/01/2017
29/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 161,5m2 đất do hộ gia đình ông Phạm Tất Bình đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 05/01/2017
28/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 104,1m2 đất do hộ gia đình ông Phạm Tất Việt đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 05/01/2017