Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
360/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 6.6 m2 đất do ông/( bà): Hà Viết Đỉnh, Hà Quý Anh, Hà Thị Phi Anh và Hà Quang Anh đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt ngang 40m (tiếp giáp với trường Alexandre Yersin) tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 16/01/2017
359/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 6.4 m2 đất do ông/( bà): Hoàng Văn Bình đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt ngang 40m (tiếp giáp với trường Alexandre Yersin) tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 16/01/2017
358/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 31.1 m2 đất do ông/( bà): Hoàng Văn Vượng - Nguyễn Thị Mười đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường 25m từ đê sông Đuống đến tuyến đường quy hoạch mặt cắt ngang 40m (tiếp giáp với trường Alexandre Yersin) tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 16/01/2017
142/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 205 m2 đất do ông/( bà) Vũ Văn Đệ, Vũ Thị Bút, Vũ Thị Làn, Vũ Thị Hà, Vũ Thị Tốt đại diện các hàng thừa kế cho ông Vũ Văn Xa đã chết đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên thành phố Hà Nội 09/01/2017
141/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 126 m2 đất do ông/( bà) Nguyễn Thị Thăm đại diện các hàng thừa kế cho ông Nguyễn Văn Điền đã chết đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên thành phố Hà Nội 09/01/2017
140/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 208 m2 đất do ông/( bà) Nguyễn Đức Hợp đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên thành phố Hà Nội 09/01/2017
139/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 542 m2 đất do ông/( bà) Trần Gia Luật đại diện các hàng thừa kế cho bà Trần Thị Chiến đã chết đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên thành phố Hà Nội 09/01/2017
138/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 92 m2 đất do ông/( bà) Trần Thị Thanh Kiều (Phiệt) đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên thành phố Hà Nội 09/01/2017
137/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 105 m2 đất do ông/( bà) Trần Thị Thanh Vân đại diện các hàng thừa kế cho ông Trần Văn Lực đã chết đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên thành phố Hà Nội 09/01/2017
136/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 62 m2 đất do ông/( bà) Trần Văn Thư đại diện các hàng thừa kế cho bà Trần Thị Ngoãn đã chết đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên thành phố Hà Nội 09/01/2017
135/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 200 m2 đất do ông/( bà) Trần Văn Thư đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên thành phố Hà Nội 09/01/2017
134/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 74.6 m2 đất do ông/( bà) Đào Duy Hiệp đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên thành phố Hà Nội 09/01/2017
133/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 60.9 m2 đất do ông/( bà) Đinh Văn Thinh đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên thành phố Hà Nội 09/01/2017
132/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 100 m2 đất do ông/( bà) Lâm Văn Mạnh (Song) đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên thành phố Hà Nội 09/01/2017
131/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 100 m2 đất do ông/( bà) Đàm Thị Tươi (Minh) đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên thành phố Hà Nội 09/01/2017
130/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 248 m2 đất do ông/( bà) Trần Vương Hiệu đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên thành phố Hà Nội 09/01/2017
129/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 241 m2 đất do ông/( bà) Nguyễn Thị Đơm (Sang) đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên thành phố Hà Nội 09/01/2017
128/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 300 m2 đất do ông/( bà) Trần Xuân Hưng đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên thành phố Hà Nội 09/01/2017
127/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 332 m2 đất do ông/( bà) Trần Văn Phục (Hoàng Thị Hoa) đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên thành phố Hà Nội 09/01/2017
126/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 189 m2 đất do ông/( bà) Vũ Văn Thành (Nguyễn Thị Nhàn) đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên thành phố Hà Nội 09/01/2017