Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
822/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 174.0 m2 đất do hộ ông (bà) Đào Ngọc Sắc đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án " Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên 20/02/2017
821/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 101.9 m2 đất do hộ ông (bà) Nguyễn Thị Chiến đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án " Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên” 20/02/2017
820/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 320.0 m2 đất do hộ ông (bà) Dương Thị Nghiêm đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án " Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên” 20/02/2017
819/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 60.2 m2 đất do hộ ông (bà) Ngô Thị Lương đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án " Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên” 20/02/2017
818/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 60.6 m2 đất do hộ ông (bà) Ngô Quang Thản đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án " Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên” 20/02/2017
817/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 68.3 m2 đất do hộ ông (bà) Hoàng Hữu Vĩnh đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án " Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên” 20/02/2017
816/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 147.6 m2 đất do hộ ông (bà) Hoàng Hữu Lưu đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án " Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên” 20/02/2017
815/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 153.6 m2 đất do hộ ông (bà) Dương Văn Minh đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án " Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên” 20/02/2017
814/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 204.3 m2 đất do hộ ông (bà) Dương Đức Bình đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án " Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên” 20/02/2017
813/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 72.5 m2 đất do hộ ông (bà) Dương Công Thắng (Ngô Thị Lương) đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án " Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên” 20/02/2017
812/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 277.2 m2 đất do hộ ông (bà) Dương Hồng Vinh đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án " Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên” 20/02/2017
811/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 48.7 m2 đất do hộ ông (bà) Đào Thị Thêu đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án " Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên” 20/02/2017
810/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 175.5 m2 đất do hộ ông (bà) Đào Đức Thắng đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án " Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên” 20/02/2017
809/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 211.3 m2 đất do hộ ông (bà) Đào Thị Nậm đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án " Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên” 20/02/2017
808/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 257.9 m2 đất do hộ ông (bà) Dương Công Bình đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án " Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên” 20/02/2017
807/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 140.9 m2 đất do hộ ông (bà) Nguyễn Thị Xiêm đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án " Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên” 20/02/2017
806/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 30.0 m2 đất do hộ ông (bà) Đào Thị Dần đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án " Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên” 20/02/2017
805/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 55.3 m2 đất do hộ ông (bà) Ngô Thị Mỳ đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án " Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên” 20/02/2017
804/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 62.7 m2 đất do hộ ông (bà) Phạm Văn Thản đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án " Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên” 20/02/2017
803/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 54.9 m2 đất do hộ ông (bà) Phạm Thị Phúc đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án " Xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Thạch Bàn, phường Cự Khối, quận Long Biên 20/02/2017