Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
2042/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 95.10 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Sơn - Nguyễn Thị Thao đang sử dụng tại phường Đức Giang để thực hiện dự án: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch các khu đất dọc đường tàu phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội 24/04/2017
2041/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 81.70 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Tiến Thức - Lê Thị Xuân đang sử dụng tại phường Đức Giang để thực hiện dự án: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch các khu đất dọc đường tàu phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội 24/04/2017
2040/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 45.20 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Hạnh (Nguyễn Thế Việt - con trai) đang sử dụng tại phường Đức Giang để thực hiện dự án: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch các khu đất dọc đường tàu phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội 24/04/2017
2037/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 49.30 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Đăng Hải đang sử dụng tại phường Đức Giang để thực hiện dự án: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch các khu đất dọc đường tàu phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội 24/04/2017
2039/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 38.70 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Thị Dung - Nguyễn Xuân Dân đang sử dụng tại phường Đức Giang để thực hiện dự án: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch các khu đất dọc đường tàu phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội 24/04/2017
2038/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 44.80 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Ngọc Linh đang sử dụng tại phường Đức Giang để thực hiện dự án: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch các khu đất dọc đường tàu phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội 24/04/2017
2036/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 19.50 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Vũ Việt Hà đang sử dụng tại phường Đức Giang để thực hiện dự án: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch các khu đất dọc đường tàu phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội 24/04/2017
2035/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 21.30 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Thưa đang sử dụng tại phường Đức Giang để thực hiện dự án: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch các khu đất dọc đường tàu phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội 24/04/2017
2034/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 18.60 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Quang Căn đang sử dụng tại phường Đức Giang để thực hiện dự án: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch các khu đất dọc đường tàu phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội 24/04/2017
2033/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 34.80 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Yến - Đỗ Văn Thành đang sử dụng tại phường Đức Giang để thực hiện dự án: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch các khu đất dọc đường tàu phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội 24/04/2017
1975/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 274.0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Hòa - đại diện cho bà Nguyễn Thị Lẫm (đã chết) đang sử dụng tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 21/04/2017
1974/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 48.0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Mỵ đang sử dụng tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 21/04/2017
1973/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 157.0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Ươm,Nguyễn Văn Thảnh đang sử dụng tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 21/04/2017
1972/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 60.0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Hoanh đang sử dụng tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 21/04/2017
1971/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 220.0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Toan đang sử dụng tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 21/04/2017
1970/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 143.0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Ngập đang sử dụng tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 21/04/2017
1969/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 72.0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị My đang sử dụng tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 21/04/2017
1805/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 1.407,2 m2 đất nông nghiệp công ích do UBND phường Bồ Đề đang quản lý tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án Bệnh viện chuyên khoa ung bướu và phẫu thuật thẩm mỹ 1000 năm Thăng Long tại ô đất có ký hiệu C2-2/CCK02, phường Bồ Đề 13/04/2017
1657/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 2.764 m2 đất nông nghiệp công ích do UBND phường Long Biên quản lý tại phường Long Biên, quận Long Biên để thực hiện dự án: Đầu tư cải tạo và xây dựng hệ thống cống nối thông hồ Vục, Đầu Băng và Hồ Tư Đình quận Long Biên theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT). 04/04/2017
1645/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi 276,30 m2 đất do ông/( bà) Bùi Văn Chuyền đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên thành phố Hà Nội. 04/04/2017