Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
658/QĐ-UBND Về việc thu hồi 145.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Thị Giá - đại diện Lê Thị Duệ đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, để thực hiện dự án Xây dựng trường tiểu học khu Gia Quất, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 28/02/2018
540/QĐ-UBND Về việc thu hồi 138.0 m2 đất do ông/( bà) Đặng Thị Dần đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật ô quy hoạch A4/NO4, A8/NO1, A8/NO2, A4/HH2, A4/HH3 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 08/02/2018
539/QĐ-UBND Về việc thu hồi 248.1 m2 đất do ông/( bà) Nguyễn Văn Phúc đại diện bà Lê Thị Linh đã mất đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật ô quy hoạch A4/NO4, A8/NO1, A8/NO2, A4/HH2, A4/HH3 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 08/02/2018
538/QĐ-UBND Về việc thu hồi 1321.0 m2 đất do ông/( bà) Đặng Thị Cúc đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật ô quy hoạch A4/NO4, A8/NO1, A8/NO2, A4/HH2, A4/HH3 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 08/02/2018
537/QĐ-UBND Về việc thu hồi 160.0 m2 đất do ông/( bà) Hoàng Văn Dũng đại diện bà Phạm Thị Dư đã mất đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật ô quy hoạch A4/NO4, A8/NO1, A8/NO2, A4/HH2, A4/HH3 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 08/02/2018
536/QĐ-UBND Về việc thu hồi 322.0 m2 đất do ông/( bà) Nguyễn Thị Hà đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật ô quy hoạch A4/NO4, A8/NO1, A8/NO2, A4/HH2, A4/HH3 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 08/02/2018
535/QĐ-UBND Về việc thu hồi 270.0 m2 đất do ông/( bà) Nguyễn Thị Dục đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật ô quy hoạch A4/NO4, A8/NO1, A8/NO2, A4/HH2, A4/HH3 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 08/02/2018
534/QĐ-UBND Về việc thu hồi 360.0 m2 đất do ông/( bà) Nguyễn Thị Dục đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật ô quy hoạch A4/NO4, A8/NO1, A8/NO2, A4/HH2, A4/HH3 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên.Về việc thu hồi 360.0 m2 đất do ông/( bà) Nguyễn Thị Dục đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật ô quy hoạch A4/NO4, A8/NO1, A8/NO2, A4/HH2, A4/HH3 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 08/02/2018
533/QĐ-UBND Về việc thu hồi 420.0 m2 đất do ông/( bà) Nguyễn Văn Lượng, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Thu Thảo thừa kế bà Hoàng Thị Tích đã mất đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật ô quy hoạch A4/NO4, A8/NO1, A8/NO2, A4/HH2, A4/HH3 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 08/02/2018
532/QĐ-UBND Về việc thu hồi 360.0 m2 đất do ông/( bà) Nguyễn Thị Tuy đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật ô quy hoạch A4/NO4, A8/NO1, A8/NO2, A4/HH2, A4/HH3 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 08/02/2018
531/QĐ-UBND Về việc thu hồi 264.0 m2 đất do ông/( bà) Đặng Quốc Hùng đại diện bà Hoàng Thị Sang đã mất đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật ô quy hoạch A4/NO4, A8/NO1, A8/NO2, A4/HH2, A4/HH3 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 08/02/2018
497/QĐ-UBND Về việc thu hồi 22 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đồng sử dụng: Ông Đỗ Xuân Đồng bà Bùi Thị Biên ông Nguyễn Văn Luyện bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga đang sử dụng tại phường Bồ Đề, để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và xây dựng tuyến đường xung quanh ô quy hoạch E3/CCKO1, phường Bồ Đề, quận Long 08/02/2018
493/QĐ-UBND Về việc thu hồi 64,3 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Kỳ đại diện bà Nguyễn Thị Hiển đã chết đang sử dụng tại phường Bồ Đề, để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và xây dựng tuyến đường xung quanh ô quy hoạch E3/CCKO1, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 08/02/2018
594/QĐ-UBND Về việc thu hồi 11.30 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phan Thị Nhinh đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 08/02/2018
593/QĐ-UBND Về việc thu hồi 271.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Võ Cao Thắng đang sử dụng tại phường Long Biên, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội 08/02/2018
567/QĐ-UBND Về việc thu hồi 35,40m2 đất doông (bà) Nguyễn Thị Lan đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội,để thực hiện dự ánHoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng các ô quy hoạch A8/LX1, A8/LX3 và A8/NT1 phụ cận các tuyến đường 13,5m phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 08/02/2018
566/QĐ-UBND Về việc thu hồi 9.70 m2 đất doông ( bà) Bùi Văn Minh đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội,để thực hiện dự ánHoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng các ô quy hoạch A8/LX1, A8/LX3 và A8/NT1 phụ cận các tuyến đường 13,5m phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 08/02/2018
565/QĐ-UBND Về việc thu hồi 55.20m2 đất doông (bà) Lương Xuân Mạnh đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội,để thực hiện dự ánHoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng các ô quy hoạch A8/LX1, A8/LX3 và A8/NT1 phụ cận các tuyến đường 13,5m phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 08/02/2018
564/QĐ-UBND Về việc thu hồi 3.90m2 đất doông (bà) Đặng Thị Hảo đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội,để thực hiện dự ánHoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng các ô quy hoạch A8/LX1, A8/LX3 và A8/NT1 phụ cận các tuyến đường 13,5m phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 08/02/2018
563/QĐ-UBND Về việc thu hồi 3.90m2 đất doông (bà) Hoàng Sơnđang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội,để thực hiện dự ánHoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng các ô quy hoạch A8/LX1, A8/LX3 và A8/NT1 phụ cận các tuyến đường 13,5m phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 08/02/2018