Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
5939/QĐ-UBND Về việc thu hồi 79.7 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Khắc Trung, Nguyễn Thị Kim Thu đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. 26/10/2020
5938/QĐ-UBND Về việc thu hồi 10.0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Đức Mạnh đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. 26/10/2020
5937/QĐ-UBND Về việc thu hồi 32.2 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Việt Anh, Mai Thị Kiều Linh đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO2, A4/NO5, A4/HH1, A4/HH5 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, phường Thượng Thanh, quận Long Biên 26/10/2020
5910/QĐ-UBND Về việc thu hồi 1.30 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Chu Thị Xiêm đang sử dụng tại phường Cự Khối, để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên. 23/10/2020
5873/QĐ-UBND Về việc thu hồi 168.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Trần Thị Linh và các đồng thừa kế của ông Đào Ngọc Khẩn đã chết đang sử dụng tại phường Cự Khối, để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên. 23/10/2020
5871/QĐ-UBND Về việc thu hồi 136.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đào Thế Khoa đang sử dụng tại phường Cự Khối, để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên. 23/10/2020
5870/QĐ-UBND Về việc thu hồi 207.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lê Đình Tiến đang sử dụng tại phường Cự Khối, để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên. 23/10/2020
5869/QĐ-UBND Về việc thu hồi 358.60 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Đình Viết đang sử dụng tại phường Cự Khối, để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên. 23/10/2020
5867/QĐ-UBND Về việc thu hồi 71.90 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Vũ Thị Khả đang sử dụng tại phường Cự Khối, để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên. 23/10/2020
5865/QĐ-UBND Về việc thu hồi 55.80 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Tính và các thừa kế của ông Đào Thế Ấu đã chết đang sử dụng tại phường Cự Khối, để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên. 23/10/2020
5864/QĐ-UBND Về việc thu hồi 117.70 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Gái đang sử dụng tại phường Cự Khối, để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên. 23/10/2020
5863/QĐ-UBND Về việc thu hồi 90.70 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Đình Tiến và các thừa kế của ông Nguyễn Đình Thiện đã chết đang sử dụng tại phường Cự Khối, để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên. 23/10/2020
5862/QĐ-UBND Về việc thu hồi 146.70 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Ngô Quang Bính đang sử dụng tại phường Cự Khối, để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên. 23/10/2020
5861/QĐ-UBND Về việc thu hồi 49.50 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đào Ngọc Duyên đang sử dụng tại phường Cự Khối, để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên. 23/10/2020
5860/QĐ-UBND Về việc thu hồi 163.20 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Ngô Quang Lân và các thừa kế của bà Trần Thị Tuyết đã chết đang sử dụng tại phường Cự Khối, để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên 23/10/2020
5859/QĐ-UBND Về việc thu hồi 181.80 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đào Thị Tâm đang sử dụng tại phường Cự Khối, để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên. 23/10/2020
5858/QĐ-UBND Về việc thu hồi 146.60 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đào Thị Tám đang sử dụng tại phường Cự Khối, để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên 23/10/2020
5857/QĐ-UBND Về việc thu hồi 138.30 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đào Thị Lan (Hán) đang sử dụng tại phường Cự Khối, để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên 23/10/2020
5856/QĐ-UBND Về việc thu hồi 2.40 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Hoàng Hữu Thạch đang sử dụng tại phường Cự Khối, để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên. 23/10/2020
5855/QĐ-UBND Về việc thu hồi 174.20 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đào Ngọc Cường đang sử dụng tại phường Cự Khối, để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên. 23/10/2020