Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
6025/QĐ-UBND Về việc thu hồi 23,60m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Thị Nhung đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu A.2/CC1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 26/10/2020
6024/QĐ-UBND Về việc thu hồi 44,40m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đỗ Hồng Quang đại diện các thừa kế của bà Nguyễn Thị Thanh Ban (đã chết) đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu A.2/CC1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 26/10/2020
6023/QĐ-UBND Về việc thu hồi 191,00m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Bành Văn Trường đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu A.2/CC1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 26/10/2020
6022/QĐ-UBND Về việc thu hồi 148,00m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Cao Văn Thành đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu A.2/CC1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 26/10/2020
6021/QĐ-UBND Về việc thu hồi 18,40m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Cao Văn Thành đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu A.2/CC1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 26/10/2020
6020/QĐ-UBND Về việc thu hồi 232,40m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Anh đại diện các thừa kế của bà Phạm Thị Tân (đã chết) đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Chỉnh trang HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu A.2/CC1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 26/10/2020
5981/QĐ-UBND Về việc thu hồi 135,00m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lưu Hồng Long đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 26/10/2020
5980/QĐ-UBND Về việc thu hồi 25,20m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lưu Thế Hưng và các hàng thừa kế của ông Lưu Văn Hanh đã chết đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 26/10/2020
5979/QĐ-UBND Về việc thu hồi 29,20m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Chữ và các hàng thừa kế bà Thẩm Thị Thạch đã chết đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 26/10/2020
5978/QĐ-UBND Về việc thu hồi 469,30m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đoàn Thị Lan và các hàng thừa kế của ông Lưu Quang Cảnh đã chết đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 26/10/2020
5977/QĐ-UBND Về việc thu hồi 27,20m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Lựu đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 26/10/2020
5976/QĐ-UBND Về việc thu hồi 109,00m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Diệp đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 26/10/2020
5975/QĐ-UBND Về việc thu hồi 109,80m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lưu Hồng Sơn đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 26/10/2020
5974/QĐ-UBND Về việc thu hồi 54,00m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lưu Mạnh Lành đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 26/10/2020
5973/QĐ-UBND Về việc thu hồi 63,00m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lưu Thị Tuyết Dung đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 26/10/2020
5972/QĐ-UBND Về việc thu hồi 132,00m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Miên đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 26/10/2020
5971/QĐ-UBND Về việc thu hồi 120,00m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lưu Thị Lập và các hàng thừa kế của bà Phạm Thị Ba đã chết đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 26/10/2020
5970/QĐ-UBND Về việc thu hồi 120,00m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lưu Thị Huyến đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 26/10/2020
5969/QĐ-UBND Về việc thu hồi 175,70m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lưu Hải Đăng đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 26/10/2020
5967/QĐ-UBND Về việc thu hồi 67,00m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Tụng, Lê Thị Yến đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40 m, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 26/10/2020